Obecné ustanovení

Úředníci a dočasní zaměstnanci

Překladatelské středisko potřebuje kvalifikované zaměstnance se specifickými znalostmi a zkušenostmi, zejména v oblastech spojených s hlavními činnostmi střediska.

Výběrová řízení / soutěže překladatelského střediska mají od jeho vytvoření dva cíle: 

 • obsadit volná pracovní místa uvedená v plánu pracovních míst ve formě přijaté správní radou, který je přílohou rozpočtu překladatelského střediska,
 • přijmout zaměstnance z řad státních příslušníků členských států Evropské unie, kteří vykazují vysokou úroveň dovedností a integrity.

Nábor se provádí buď prostřednictvím externího výběrového řízení, nebo prostřednictvím interního výběrového řízení / soutěže.

Dočasní zaměstnanci

Všeobecná prováděcí ustanovení postupů upravujících přijímání a využívání dočasných zaměstnanců v překladatelském středisku byla provedena v roce 2009.

Středisko zaměstnává dočasné zaměstnance v dlouhodobém pracovním poměru, aby vykonávali úkoly stálé povahy, které jsou přímo spojené s hlavní činností nebo které souvisejí s administrativním či organizačním řízením (administrativní podpora, informační technologie atd.). 

Prováděcí pravidla podrobně popisují veškeré povinnosti a odpovědnosti překladatelského střediska a výběrových komisí podle typu výběrových řízení uspořádaných za úplné či částečné pomoci Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO).

Prováděcí pravidla stanoví pro výběrová řízení klíčové fáze, které lze shrnout takto: 

 • Útvar, kde byla určena potřeba náboru pracovních sil, musí nejdříve prověřit, zda existuje seznam kandidátů odpovídající požadovanému profilu, nebo zveřejnit místo interně, aby byla zaměstnancům poskytnuta příležitost se o místo ucházet. Neexistuje-li seznam uchazečů a nebylo-li možné místo obsadit prostřednictvím interního zveřejnění, je zahájeno externí řízení. Toto řízení může odpovídat na zvláštní požadavek v útvaru (např. na potřebu překladatele/překladatelky) nebo na požadavek, který sdílí několik útvarů (např. na potřebu sekretářů/sekretářek).
 • Zveřejnění oznámení o volném pracovním místě, v němž se uvádějí kritéria týkající se požadovaných všeobecných a specifických dovedností a klíčových kvalifikací, doba trvání pracovního poměru, funkční skupina a platová třída a hlavní etapy výběrového řízení (prostřednictvím internetových stránek překladatelského střediska, internetových stránek úřadu EPSO, stálých zastoupení členských států a v případě potřeby v mezinárodním, místním a specializovaném tisku nebo jinými vhodnými kanály).
   
 • Jmenování výběrové komise orgánem oprávněným ke jmenování a výborem zaměstnanců.
 • Posouzení elektronických žádostí na základě kritérií způsobilosti (u elektronických žádostí budou požadovány další podklady v pozdější fázi) a určení uchazečů, kteří nejlépe vyhovují výběrovým kritériím.
 • Uspořádání písemné zkoušky v souladu s úrovní a profilem příslušného volného pracovního místa. Cílem zkoušky je posoudit všeobecné schopnosti, jazykové dovednosti, znalosti o EU a specifické schopnosti každého uchazeče. Obsah písemných zkoušek určuje příslušná výběrová komise. Aby bylo zaručeno splnění zásady nestrannosti, jsou zkušební archy uchazečů ve fázi hodnocení anonymní.
 • Výběrová komise uspořádá osobní pohovory s úspěšnými uchazeči. Cílem pohovoru je posoudit každého uchazeče z hlediska jeho osobních vlastností ve vztahu k požadovanému profilu, jeho schopnosti, všeobecné znalosti a znalosti specifické pro tuto pozici. Na pohovorech se také posuzuje schopnost uchazečů k rozvoji v multikulturním prostředí, jejich motivace a osobnost a ústní jazykové schopnosti.
 • Vytvoření seznamu kandidátů.
 • Uchazeči jsou informováni o výsledku písemné zkoušky a pohovorů a o tom, zda byli či nebyli zařazeni na seznam kandidátů

Úředníci:

Výběrová řízení pro úředníky se řídí ustanoveními uvedenými v příloze III služebního řádu.

Personální oddělení používá vademekum úřadu EPSO pro výběrové komise a výběrové výbory, které uvádí shrnutí všech významných zásad a postupů a je navrženo tak, aby poskytovalo vodítko výběrovým komisím při jejich práci a rozhodování.

S cílem vytvořit seznamy kandidátů, které by překladatelské středisko mohlo využívat pro nábor zaměstnanců, středisko pořádá soutěže buď na všeobecné profily, jako jsou „sekretáři/sekretářky“, nebo na specifické profily, jako je „vedoucí administrativního útvaru“.

Tato výběrová řízení jsou otevřená pouze pro zaměstnance již působící v překladatelském středisku.

Smluvní zaměstnanci:

Překladatelské středisko využívá smluvních zaměstnanců s cílem

 • posílit kapacitu podpůrných funkcí pro práci na projektech omezeného trvání,
 • nahradit úředníky / dočasné zaměstnance (AD/AST), kteří jsou na mateřské dovolené, v pracovní neschopnosti, na rodičovské dovolené nebo rodinné dovolené a kteří pracují na částečný úvazek.

V roce 2009 středisko provedlo všeobecná prováděcí ustanovení postupů upravujících přijímání a využívání smluvních zaměstnanců.
U naléhavých nebo krátkodobých náhrad se použije toto výběrové řízení:

 • Na internetových stránkách jsou po dobu nejméně dvou týdnů zveřejněna oznámení o volných pracovních místech, ve kterých se uvádějí kritéria týkající se požadovaných všeobecných a specifických schopností a klíčových kvalifikací.

 • Je jmenována výběrová komise.
 • Proběhne posouzení žádostí a jsou vybrány ty, které nejlépe odpovídají požadovanému profilu a kvalifikacím.
 • Jsou uspořádány pohovory a uchazeči se vybírají na základě popisu práce uvedeného v oznámení o volném pracovním místě. Cílem pohovoru je posoudit jazykové schopnosti a osobní a odborné dovednosti každého uchazeče. Na základě výsledku pohovorů přijme výběrová komise písemné rozhodnutí, které vždy odůvodní.
 • Všichni uchazeči jsou informováni o výsledku pohovoru.
 • Smlouvy uzavřené pro rychlou náhradu smluvního zaměstnance nesmí být delší než šest měsíců.

Smlouvy uzavřené pro krátkodobou náhradu jsou omezeny na maximální dobu trvání jednorázového volna, jak je uvedeno v článcích 42, 42a, 42b a v hlavě IV „Pracovní podmínky“ služebního řádu.

Elektronická žádost

Máte zájem se zúčastnit výběrového řízení uspořádaného překladatelským střediskem? Vzhledem k tomu, že v roce 2009 překladatelské středisko zavedlo systém podávání žádostí online, budou přijímány pouze žádosti v elektronické podobě.

Než podáte žádost, přečtěte si laskavě část Často kladené otázky – tam naleznete veškeré nezbytné informace a rovněž kroky, jak postupovat v průběhu řízení.