Generel bestemmelse

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Oversættelsescentret har brug for kvalificeret personale med særlig viden og erfaring, navnlig på de områder, der er knyttet til Oversættelsescentrets kernevirksomhed.

Siden oprettelsen har Oversættelsescentrets udvælgelsesprocedurer/udvælgelsesprøver haft to formål:

 • at besætte ledige stillinger i den stillingsfortegnelse, der er vedlagt som bilag til Oversættelsescentrets budget, som er vedtaget af dets bestyrelse
 • at rekruttere personale med høj faglig kompetence og integritet blandt statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater.

Rekrutteringen finder sted enten via en ekstern udvælgelsesprocedure eller via en intern udvælgelsesprocedure/udvælgelsesprøve..

Midlertidigt ansatte

De almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for ansættelse og anvendelse af midlertidigt ansatte ved Oversættelsescentret blev indført i 2009. 

Centret beskæftiger midlertidigt ansatte i langvarige arbejdsforhold til at udføre opgaver af permanent karakter, der er direkte knyttet til Oversættelsescentrets kerneaktiviteter eller den administrative eller organisatoriske forvaltning (administrativ bistand, it, osv.). 

Gennemførelsesbestemmelserne fastsætter alle de forpligtelser og ansvarsområder, der påhviler Oversættelsescentret og udvælgelseskomitéerne i forbindelse med de udvælgelsesprocedurer, der gennemføres med fuld eller delvis støtte fra EPSO.

De vigtigste trin i udvælgelsesprocedurerne fremgår af gennemførelsesbestemmelserne og kan sammenfattes som følger:

 • Den afdeling, hvor der er identificeret et behov, skal først undersøge, om der findes en reserveliste svarende til den ønskede profil, eller slå stillingen op internt for at give ansatte mulighed for at søge den. Hvis der ikke findes en reserveliste, og hvis det ikke har været muligt at besætte stillingen ved internt opslag, iværksættes en ekstern procedure. Denne procedure kan vedrøre et specifikt behov i en afdeling (f.eks. behovet for en oversætter) eller et behov i flere afdelinger (f.eks. behovet for sekretærer).
 •  
  Den ledige stilling offentliggøres med oplysninger om de almene og særlige kompetencer og grundlæggende kvalifikationer, som kræves, beskæftigelsens varighed, ansættelsesgruppe og lønklasse samt de forskellige trin i udvælgelsesproceduren (stillingsopslaget offentliggøres på Oversættelsescentrets og EPSO's websted, hos medlemsstaternes faste repræsentationer og, hvis det er relevant, i den internationale og lokale presse, fagpressen eller gennem andre egnede medier).
 • Ansættelsesmyndigheden og personaleudvalget nedsætter en udvælgelseskomité.
 • De elektroniske ansøgninger gennemgås på grundlag af kvalifikationskravene (for elektroniske ansøgninger kræves der yderligere dokumentation på et senere tidspunkt) og de ansøgere, der bedst opfylder udvælgelseskriterierne, udvælges.
 • Den skriftlige prøve udformes i overensstemmelse med den ledige stillings indplacering og profil. Formålet med prøven er at vurdere den enkelte ansøgers almindelige egnethed, sprogkundskaber, kendskab til EU og særlige kompetencer. Indholdet af de skriftlige prøver fastlægges af den pågældende udvælgelseskomité. For at sikre, at princippet om upartiskhed overholdes, er ansøgernes besvarelser anonyme i forbindelse med rettelsen.
 • Udvælgelseskomiteen afholder personlige samtaler med de udvalgte ansøgere. Formålet med samtalen er at vurdere den enkelte ansøgers personlige kompetencer i relation til den ønskede profil, vedkommendes færdigheder, generelle viden samt særlige viden i forhold til stillingen. I forbindelse med samtalen vurderes endvidere ansøgerens evne til at udvikle sig i et multikulturelt miljø, vedkommendes motivation og personlighed samt mundtlige sprogfærdigheder.
 • Der opstilles en reserveliste.
 • Ansøgerne informeres om resultatet af den skriftlige prøve og samtalerne og om, hvorvidt de er blevet opført på reservelisten.

Tjenestemænd:

Udvælgelsesprocedurerne for tjenestemænd er i overensstemmelse med bestemmelserne i personalevedtægtens bilag III.

Personaleafdelingen anvender EPSO's vejledning for udvælgelseskomitéer. Den indeholder en oversigt over alle vigtige principper og praksis og har til formål at vejlede udvælgelseskomitéerne i deres arbejde og beslutninger.

Oversættelsescentret har organiseret interne udvælgelsesprøver både for generelle profiler, som f.eks. "sekretærer", eller særlige profiler, som f.eks. "chef for administrationsafdelingen", med henblik på at opstille reservelister, hvorfra centret kan rekruttere ansatte.

Kun ansatte i aktiv tjeneste ved Oversættelsescentret kan deltage i disse udvælgelsesprocedurer.

Kontraktansatte:

Oversættelsescentret anvender kontraktansatte til at

 • styrke kapaciteten inden for støttefunktioner i forbindelse med arbejde på projekter af begrænset varighed
 • erstatte tjenestemænd/midlertidigt ansatte (AD/AST) på barselsorlov, sygeorlov, forældre- eller familieorlov og deltid.

I 2009 indførte centret de almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for ansættelse og anvendelse af kontraktansatte.
I forbindelse med vikaransættelse af hastende eller kortvarig karakter anvendes følgende udvælgelsesprocedure

 • De ledige stillinger offentliggøres på webstedet i mindst to uger med oplysninger om de almene og særlige kompetencer og grundlæggende kvalifikationer, som kræves.

 • En udvælgelseskomité nedsættes.
 • Ansøgningerne gennemgås, og de ansøgere, der bedst opfylder den ønskede profil og de krævede kvalifikationer, udvælges.
 • Der afholdes samtaler, og ansøgerne udvælges på grundlag af den jobbeskrivelse, der fremgår af stillingsopslaget. Formålet med samtalen er at vurdere den enkelte ansøgers sprogkundskaber samt personlige og erhvervsmæssige kompetencer. På grundlag af resultatet af samtalerne træffer udvælgelseskomitéen en skriftlig afgørelse, som indeholder begrundelsen for den trufne beslutning
 • Alle ansøgere informeres om resultatet af samtalen.
 • Kontrakter, der indgås for hurtigt at erstatte en kontraktansat, kan have en varighed af højst seks måneder.

Kontrakter der vedrører et kortvarigt vikariat er begrænset til en maksimal varighed, som følger af den enkelte orlovsform, der er nævnt i personalevedtægtens artikel 42, 42a og 42b og afsnit IV "Arbejdsvilkår

Elektronisk ansøgning

Er du interesseret i at søge om at deltage i en udvælgelsesprocedure, som gennemføres af Oversættelsescentret? Efter at centret indførte et elektronisk ansøgningssystem i 2009, kan der kun indgives elektroniske ansøgninger.

Inden du søger, bør du tage dig tid til at læse vores FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) – de giver dig alle de oplysninger, du har brug for, og beskriver de forskellige trin i proceduren.