Üldalused

Ametnikud ja ajutised töötajad

Tõlkekeskus vajab eriteadmiste- ja kogemustega kvalifitseeritud töötajaid eelkõige oma põhitegevusega seotud valdkondades.

Tõlkekeskuse valikumenetlustel/konkurssidel on keskuse loomisest saadik olnud kaks eesmärki:

 • täita vabad töökohad, mis sisalduvad haldusnõukogu poolt vastu võetud tõlkekeskuse eelarvele lisatud ametikohtade loetelus;
 • võtta Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike seast tööle parimate oskustega ja kohusetundlikud töötajad

Töölevõtmine toimub asutusevälise valikumenetluse või asutusesisese valikumenetluse/konkursi abil.

Ajutised töötajad

2009. aastal võttis tõlkekeskus vastu üldised rakendussätted, mis käsitlevad lepinguliste töötajate töölevõtmist ja nende teenuste kasutamist reguleerivat korda. 

Tõlkekeskus võtab ajutisi töötajaid tööle pikaajaliselt, et nad täidaksid alalisi ülesandeid, mis on otseselt seotud keskuse põhitegevusega või haldus- ja organisatsioonilise juhtimisega (haldustugi, IT jne).

Rakendussätetes on üksikasjalikult kirjeldatud tõlkekeskuse ja valimiskomisjoni kohustusi ning vastutust seoses valikumenetlusega, kui seda korraldab täielikult või abistab osaliselt Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO).

Valikumenetlusega seoses kehtestatakse rakendussätetes põhietapid, mis on kokkuvõtlikult järgmised:

 • uusi töötajaid vajav osakond peab kõigepealt kontrollima ametikohale vastava reservnimekirja olemasolu või avaldama kuulutuse asutusesiseselt, et pakkuda oma töötajatele võimalust kandideerida. Kui reservnimekiri puudub ja ametikohta ei ole võimalik täita asutusesiseselt, käivitatakse asutuseväline valikumenetlus. Menetlus võib olla seotud ühe osakonna konkreetse vajadusega (nt vajatakse tõlkijat) või mitme osakonna ühisvajadusega (nt vajatakse sekretäre);
 • töökuulutus, mis sisaldab üldiste ja spetsiifiliste oskuste ning vajaliku kvalifikatsiooniga seotud nõudmisi, töölepingu kestust, tegevusüksust ja palgaastet ning valikumenetluse põhisamme, avaldatakse tõlkekeskuse veebisaidil, EPSO veebisaidil, liikmesriikide alaliste esinduste kaudu ning vajaduse korral rahvusvahelises, kohalikus ja kutsealases või muus asjakohases meediakanalis;
 • ametisse nimetav asutus ja personalikomitee nimetavad ametisse valimiskomisjoni liikmed;
 • elektroonilised taotlused vaadatakse läbi, et hinnata, kas kandidaadid vastavad nõuetele (elektrooniliste taotluste korral tuleb tõendavad dokumendid esitada hiljem), ja teha kindlaks kandidaadid, kes kõige paremini vastavad valikukriteeriumidele;
 • korraldatakse kirjalikud katsed vastavalt vaba töökoha tasemele ja kirjeldusele. Katsete eesmärk on hinnata iga kandidaadi üldvõimeid, keelteoskust, teadmisi EList ja erioskusi. Kirjalike katsete sisu määrab kindlaks asjaomane valimiskomisjon. Erapooletuse põhimõtte järgimise tagamiseks hinnatakse kandidaatide töid anonüümselt;
 • valimiskomisjon korraldab edukate kandidaatidega intervjuud. Intervjuul hinnatakse kandidaatide isikuomadusi seoses ametikoha vajadustega ning nende võimeid, üldteadmisi ja ametikohaga seotud eriteadmisi. Intervjuude abil saab hinnata ka kandidaatide võimet sobituda multikultuursesse keskkonda, nende motivatsiooni ja isikuomadusi ning suulist keeleoskust
 • koostatakse reservnimekiri;
 • kandidaate teavitatakse kirjalike katsete ja intervjuu tulemustest ning reservnimekirja kandmisest.

Alalised ametnikud

Alaliste ametnike valikumenetlus vastab personalieeskirjade III lisa sätetele.

Personaliosakond kasutab valimiskomisjonide jaoks mõeldud EPSO käsiraamatut, mis sisaldab kõiki vajalikke põhimõtteid ja tavasid, et hõlbustada valimiskomisjonide tööd ja otsuste tegemist.

Tõlkekeskus on korraldanud sisekonkursse kas üldist laadi ametikohtadele (sekretärid) või spetsiifilistele ametikohtadele (haldusosakonna juht), et koostada tõlkekeskuse jaoks reservnimekiri.

Need valikumenetlused on avatud ainult tõlkekeskuse töötajatele.

Lepingulised töötajad

Tõlkekeskus kasutab lepingulisi töötajaid selleks, et:

 • tugevdada piiratud kestusega projektidele pakutavat tuge;
 • asendada alalisi ametnikke / ajutisi töötajaid (kas administraatorid või assistendid), kes on rasedus- ja sünnituspuhkusel, haiguspuhkusel, lapsehooldus- või perepuhkusel või kes töötavad osalise tööajaga.

2009. aastal võttis tõlkekeskus vastu üldised rakendussätted, mis käsitlevad lepinguliste töötajate töölevõtmist ja kasutamist reguleerivat korda. 

Kui asendustöötajat vajatakse kiirkorras või lühiajaliselt, tehakse valik järgmiselt:

 • veebisaidil avaldatakse vähemalt kahe nädala jooksul töökuulutus, milles täpsustatakse üldiste ja spetsiifiliste oskuste ning vajaliku kvalifikatsiooniga seotud nõudmised;
 • ametisse nimetatakse valimiskomisjon;
 • taotlused vaadatakse läbi ja valitakse välja need, mis kõige paremini vastavad ametikoha laadile ja nõutavale kvalifikatsioonile;
 • korraldatakse intervjuud ja töökuulutuses esitatud ametikirjelduse alusel valitakse välja kandidaadid. Intervjuu abil saab hinnata kandidaatide keeleoskust ning nende isikuomadusi ja kutsealast pädevust. Intervjuude tulemuste põhjal teeb valimiskomisjon kirjaliku otsuse, mis sisaldab ka põhjendusi;
 • kõiki kandidaate teavitatakse intervjuu tulemustest;
 • töötaja kiireloomulise asendamisega seotud lepingud tohib sõlmida kuni kuueks kuuks

Lühiajalise asendamisega seotud lepingute kestus ei tohi olla pikem kui vastav puhkus (personalieeskirjade artiklid 42, 42a, 42b ja IV jaotis „Ametnike töötingimused”).

Elektrooniline taotlus

Kas soovite osaleda tõlkekeskuse korraldatavas valikumenetluses? Tõlkekeskus võttis 2009. aastal kasutusele e-värbamise süsteemi ja seetõttu võetakse vastu ainult elektroonilisi taotlusi. 

Enne taotluse esitamist soovitame lugeda korduvaid küsimusi, mis sisaldavad vajalikku teavet ja kirjeldavad menetluse etappe.