Yleistä

​​Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Euroopan unionin elinten käännöskeskukseen tarvitaan pätevää henkilöstöä, jolla on erityisosaamista ja työkokemusta erityisesti sen ydintoimintaan liittyvillä aloilla.

Käännöskeskuksen perustamisesta lähtien sen valintamenettelyillä/kilpailuilla on ollut kaksi tavoitetta:

 • täyttää avoimia työpaikkoja hallintoneuvoston hyväksymään käännöskeskuksen talousarvioon liitetyn henkilöstötaulukon mukaisesti,
 • rekrytoida Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudesta tinkimättömiä huippuammattilaisia.

rekrytoida Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudesta tinkimättömiä huippuammattilaisia.

Väliaikaiset toimihenkilöt

Käännöskeskuksen väliaikaisten toimihenkilöiden palvelukseenottamismenettelyistä ja työsuhteesta annetut yleiset täytäntöönpanomääräykset tulivat voimaan vuonna 2009.

Käännöskeskus palkkaa väliaikaisia toimihenkilöitä pitkäaikaisiin työsuhteisiin tekemään pysyviä tehtäviä, jotka liittyvät suoraan käännöskeskuksen ydintoimintaan tai jotka ovat yhteydessä sen hallintoon tai organisaatioon (hallinnollinen tuki, tietotekniikka jne.).

Täytäntöönpanosäännöissä esitetään yksityiskohtaisesti kaikki käännöskeskuksen ja valintakomiteoiden velvollisuudet ja vastuut EPSOn täydellä tai osittaisella tuella järjestetyissä valintamenettelyissä.

Täytäntöönpanosäännöissä vahvistetaan valintamenettelyjen tärkeimmät vaiheet, jotka voidaan tiivistää seuraavasti: 

 • Osaston, jolla tarve on todettu, on ensin tarkistettava, onko haettua profiilia vastaavaa varallaololuetteloa jo olemassa, tai laitettava työpaikka sisäiseen hakuun siten, että käännöskeskuksen työntekijät voivat hakea siihen. Jos varallaololuetteloa ei ole olemassa eikä työpaikkaa ole saatu täytettyä sisäisellä haulla, käynnistetään ulkoinen hakumenettely. Menettelyllä voidaan vastata erityiseen tarpeeseen tietyllä osastolla (esim. kääntäjän tarve) tai useiden osastojen yhteiseen tarpeeseen (esim. sihteerien tarve).
 • Työpaikkailmoituksessa tarkennetaan yleisiä ja erityisiä taitoja koskevat vaatimukset, vaadittu ammattipätevyys, työsuhteen kesto, tehtäväryhmä ja palkkaluokka sekä valintamenettelyn päävaiheet (ilmoitus voidaan julkaista käännöskeskuksen verkkosivustolla, EPSOn verkkosivustolla, jäsenvaltioiden pysyvissä edustustoissa ja tarvittaessa kansainvälisessä, paikallisessa tai alan lehdessä tai muiden asianmukaisten kanavien kautta).
 • Nimittävä viranomainen ja henkilöstökomitea nimittävät valintakomitean.
 • Sähköiset hakemukset tarkistetaan kelpoisuusperusteita vasten (sähköisiä hakemuksia tukevat asiakirjat lähetetään myöhemmässä vaiheessa), ja valintaperusteita parhaiten vastaavat hakijat yksilöidään.
 • Avoimen työpaikan tasoa ja profiilia vastaava kirjallinen koe järjestetään. Kokeen avulla on tarkoitus arvioida kunkin hakijan yleistä soveltuvuutta, kielitaitoa, EU:n tuntemusta ja erityisosaamista. Asianomainen valintakomitea määrittelee kirjallisen kokeen sisällön. Puolueettomuuden varmistamiseksi hakijoiden koepaperit ovat nimettömiä arviointivaiheessa.
 • Valintakomitea haastattelee kirjallisen kokeen läpäisseet hakijat. Haastattelussa pyritään arvioimaan kunkin hakijan henkilökohtaisia ominaisuuksia haettua profiilia vasten, hänen kykyjään, yleistietoaan ja työpaikassa tarvittavaa tietämystään. Haastattelussa myös arvioidaan hakijan kykyä kehittyä monikulttuurisessa ympäristössä, hänen motivaatiotaan ja luonnettaan sekä hänen suullista kielitaitoaan
 •  
  Laaditaan varallaololuettelo.
 • Hakijoille tiedotetaan kirjallisen kokeen ja haastattelun tuloksista sekä siitä, onko heidät hyväksytty varallaololuetteloon

Virkamiehet:

Virkamiesten valintamenettelyt täyttävät henkilöstösääntöjen liitteessä III esitetyt määräykset.

Henkilöstöosasto käyttää EPSOn valintalautakunnille ja valintakomiteoille laatimaa käsikirjaa, jossa esitetään tiivistetysti kaikki merkitykselliset periaatteet ja käytännöt ja joka on tarkoitettu valintalautakuntien tueksi niiden työssä ja päätöksenteossa.

Käännöskeskus on järjestänyt sisäisiä kilpailuja sekä yleisistä tehtävistä, kuten sihteerien paikoista, että erityisistä tehtävistä, kuten hallinnollisen osaston johtajan paikasta. Tarkoituksena on ollut luoda varallaololuetteloja, joista käännöskeskus voi rekrytoida työntekijöitä.

Näihin valintamenettelyihin voivat osallistua vain käännöskeskuksessa työskentelevät henkilöt.

Sopimussuhteiset toimihenkilöt:

Käännöskeskus saattaa tarvita sopimussuhteisia toimihenkilöitä

 • vahvistaakseen valmiuksia rajallisesti kestävien hankkeiden tukitehtävissä,
 • korvatakseen äitiysvapaalla, sairauslomalla, vanhempain- tai perhevapaalla sekä osa-aikatyössä olevia virkamiehiä / väliaikaisia toimihenkilöitä (AD/AST).

 

Käännöskeskus pani vuonna 2009 täytäntöön sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenottamismenettelyistä ja työsuhteesta annetut yleiset täytäntöönpanomääräykset.
Kiireisissä tai lyhytaikaisissa sijaisuuksissa noudatetaan seuraavaa valintamenettelyä:

 • Verkkosivustolla pidetään esillä vähintään kahden viikon ajan työpaikkailmoitusta, jossa tarkennetaan yleisiä ja erityisiä taitoja koskevat vaatimukset sekä vaadittu ammattipätevyys.

 

 • Valintakomitea nimitetään.
 • Hakemukset tutkitaan ja ne, jotka vastaavat parhaiten haettua profiilia ja pätevyyttä, valitaan.
 • Haastattelut järjestetään ja hakijat valitaan työpaikkailmoituksessa esitetyn työnkuvauksen perusteella. Haastattelussa pyritään arvioimaan kunkin hakijan kielitaito, henkilökohtaiset taidot ja ammattitaito. Valintakomitea tekee päätöksensä haastattelujen pohjalta ja esittää päätökset ja niiden perustelut kirjallisesti.
 • Jokaiselle hakijalle tiedotetaan haastattelun tuloksesta.
 • Sopimussuhteisen toimihenkilön kiireellistä korvaamista varten voidaan tehdä työsopimus korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.  

Lyhytaikaista sijaisuutta varten tehtävien sopimusten enimmäiskestoa rajoittaa henkilöstösääntöjen IV osaston ”Työehdot” 42 artiklassa, 42 a artiklassa ja 42  b artiklassa tarkoitettu yksittäinen vapaa.

Sähköinen hakemus

Kiinnostaako sinua osallistua käännöskeskuksen järjestämään valintamenettelyyn? Siitä lähtien kun käännöskeskuksessa otettiin vuonna 2009 käyttöön online-muotoinen hakujärjestelmä, hakemuksia on voinut lähettää ainoastaan sähköisesti. ​

Ennen hakemuksen lähettämistä sinun kannattaa lukea sivustollamme oleva asiakirja ”Frequently Asked Questions”. Siinä annetaan kaikki tarvittava tieto ja esitetään menettelyn eri vaiheet.