Foráil ghinearálta

Oifigigh Shealadacha agus Foireann Shealadach

Tá foireann cháilithe ag teastáil san Ionad Aistriúcháin – daoine a bhfuil saineolas agus taithí acu, go háirithe sna réimsí atá ceangailte le príomhghnó an Ionaid.

Ó bunaíodh é, tá dhá chuspóir le nósanna imeachta roghnúcháin/comórtais an Ionaid Aistriúcháin: 

 • folúntais a líonadh le haghaidh post a bhíonn sa phlean bunaíochta a ghabhann le buiséad an Ionaid Aistriúcháin, arna ghlacadh ag a Bhord Bainistíochta.
 • baill foirne ardoilte agus ionraic a earcú, as measc náisiúnach Bhallstáit an Aontais Eorpaigh.

Déantar an earcaíocht trí nós imeachta roghnúcháin sheachtraigh nó trí nós imeachta roghnúcháin inmheánaigh/trí chomórtas.

Foireann Shealadach

Cuireadh na gnáthfhorálacha cur chun feidhme i ndáil leis na nósanna imeachta a rialaíonn foireann shealadach a fhostú agus a úsáid san Ionad Aistriúcháin chun feidhme i 2009

Fostaíonn an tIonad foireann shealadach i bhfostaíocht fhadtéarmach chun tascanna de chineál buan a dhéanamh, tascanna a mbíonn ceangal díreach acu leis an bpríomhghníomhaíocht nó a mbíonn baint acu lena bhainistíocht riaracháin nó eagraíochta (tacaíocht riaracháin, Teicneolaíocht Faisnéise, agus araile).

Leagtar amach go mion sna rialacha cur chun feidhme oibleagáidí agus freagrachtaí uile an Ionaid Aistriúcháin agus na gCoistí Roghnúcháin de réir na nósanna imeachta roghnúcháin a eagraítear, le lánchúnamh nó le cúnamh teoranta ón Oifig Eorpach um Roghnú Foirne [EPSO].

I ndáil leis na nósanna imeachta roghnúcháin, leagtar amach sna rialacha cur chun feidhme príomhchéimeanna ar féidir an achoimre seo a leanas a dhéanamh orthu:

 • ní mór don roinn inar aithníodh an riachtanas fáil amach ar dtús an bhfuil liosta ionadaithe ann a fhreagraíonn don phróifíl atá á lorg, nó an post a fhoilsiú go hinmheánach le deis a thabhairt do bhaill foirne cur isteach air. Mura bhfuil liosta ionadaithe ann, agus murarbh fhéidir an post a líonadh as é a bheith foilsithe go hinmheánach, cuirtear nós imeachta seachtrach ar siúl. D’fhéadfadh an nós imeachta seo freagairt ar shainriachtanas i roinn (m.sh. aistritheoir a bheith ag teastáil) nó mar fhreagra ar riachtanas idir roinnt ranna (m.sh. rúnaithe a bheith ag teastáil);
 • an fógra folúntais a fhógairt, ina sonrófar na critéir a bhainfidh leis na gnáthscileanna agus na sainscileanna agus na príomhcháilíochtaí a theastóidh, an t-achar a mhairfidh an fhostaíocht, an grúpa feidhme agus gráid, agus na príomhchéimeanna a bheidh sa nós imeachta roghnúcháin (trí láithreán gréasáin an Ionaid Aistriúcháin, láithreán gréasáin EPSO, Buanionadaithe na mBallstát agus más gá, sa phreas idirnáisiúnta, áitiúil agus sa sainphreas nó ar bhealaí cuí eile);
 • Coiste Roghnúcháin ceaptha ag an Údarás Ceapacháin agus ag an gCoiste Foirne;
 • na hiarratais leictreonacha a scrúdú bunaithe ar na critéir cháilitheachta (maidir leis na ríomhiarratais, teastóidh tuilleadh doiciméad tacaíochta níos déanaí) agus na hiarratasóirí is fearr a fhreagraíonn do na critéir roghnúcháin a aithint;
 • an triail scríofa a eagrú de réir leibhéil agus próifíle an fholúntais. Is éard is aidhm leis an triail inniúlachtaí ginearálta, scileanna teanga, eolas ar an AE agus saininniúlachtaí gach iarrthóra a mheas. Is é an Coiste Roghnúcháin a chinneann ábhar na dtrialacha scríofa. D’fhonn comhlíonadh phrionsabal na neamhchlaontachta a ráthú, fágtar páipéir na n-iarratasóirí gan ainm ag an gcéim mharcála;
 • agallaimh phearsanta le heagrú leis na hiarratasóirí rathúla ag an gCoiste Roghnúcháin. Is éard is aidhm leis an agallamh gach iarratasóir a mheas i dtéarmaí a cháilíochtaí/a cáilíochtaí pearsanta i ndáil leis an bpróifíl atá á lorg, mar aon lena gcumas, eolas ginearálta agus eolas a bhaineann go sonrach leis an bpost. Sna hagallaimh freisin, meastar acmhainn an iarratasóra é/í féin a fhorbairt i dtimpeallacht ilchultúrtha, a inspreagadh/a hinspreagadh agus a phearsantacht/a pearsantacht, agus a chumas/a cumas sa teanga labhartha;
 • liosta ionadaithe a chur i dtoll a chéile;
 • cuirtear toradh na trialach scríofa agus na n-agallamh in iúl do na hiarratasóirí agus cibé ar cuireadh san áireamh iad ar an liosta ionadaithe nó nár cuireadh.

Oifigigh:

Comhlíonann na nósanna imeachta roghnúcháin le haghaidh oifigeach na forálacha atá leagtha síos in Iarscríbhinn III leis na Rialacháin Foirne.

Úsáideann an Rannóg Acmhainní Daonna Vade Mecum EPSO le haghaidh na mBord Roghnúcháin agus na gCoistí Roghnúcháin, ina dtugtar achoimre ar na prionsabail agus ar na cleachtais ábhartha go léir agus a cuireadh i dtoll a chéile mar threoir do bhoird roghnúcháin ina gcuid oibre agus ina gcinntí

D’eagraigh an tIonad Aistriúcháin comórtais inmheánacha le haghaidh próifílí ginearálta, amhail ‘rúnaithe’, nó le haghaidh sainphróifílí amhail ‘Ceann na Roinne Riaracháin’, d’fhonn liostaí ionadaithe a chur le chéile as a bhféadfaidh an tIonad daoine a earcú

Ní bhaineann na nósanna imeachta roghnúcháin seo ach leis na baill foirne atá ag gníomhú san Ionad Aistriúcháin.

Foireann ar Conradh:

Bíonn faoin Ionad Aistriúcháin tarraingt ar fhoireann ar conradh chun:

 • cur leis an gcumas sna feidhmeanna a thacaíonn leis an obair ar thionscadail lena mbíonn teorainn ama;
 • oifigigh/baill den fhoireann shealadach a ionadú (Riarthóirí(AD)/Cúntóirí(AST)) a bhíonn ar shaoire mháithreachais, ar shaoire bhreoiteachta, ar shaoire thuismitheoirí nó theaghlaigh, chomh maith leo siúd a dhéanann obair pháirtaimseartha.

I 2009, chuir an tIonad na gnáthfhorálacha cur chun feidhme i gcrích i ndáil leis na nósanna imeachta a rialaíonn foireann ar conradh a fhostú agus a úsáid.

Beidh feidhm leis an nós imeachta roghnúcháin seo a leanas i gcás athsholáthair faoi phráinn nó go gearrthéarmach:

 • foilsítear fógraí ar an láithreán gréasáin go ceann coicíse ar a laghad, agus sonraítear na critéir i dtaobh na n-inniúlachtaí ginearálta agus na saininniúlachtaí agus na bpríomhcháilíochtaí a theastaíonn;

 

 • ceaptar Coiste Roghnúcháin;
 • scrúdaítear na hiarratais agus roghnaítear na cinn is fearr a fhreagraíonn don phróifíl agus do na cáilíochtaí a theastaíonn;
 • eagraítear agallaimh agus roghnaítear iarratasóirí ar bhonn an tsainchuntais poist faoi mar a bhí leagtha amach san fhógra folúntais. Beidh d’aidhm leis an agallamh meastóireacht a dhéanamh ar gach iarratasóir i dtéarmaí a scileanna teanga, agus a scileanna pearsanta agus gairmiúla. Bunaithe ar thoradh na n-agallamh, déanfaidh an Coiste Roghnúcháin a chinneadh i scríbhinn, agus tabharfar na cúiseanna a bhí le haon chinneadh a rinneadh;
 • cuirtear toradh an agallaimh in iúl do na hiarratasóirí go léir;
 • maidir leis na conarthaí a dhéantar chun athsholáthar tapa a dhéanamh ar bhall foirne ar conradh, ní fhéadann na conarthaí seasamh níos faide ná sé mhí.  

Maidir le conarthaí a dhéanfar chun athsholáthar gearrthéarmach a dhéanamh, beidh siad teoranta don achar is faide arb í an tsaoire amháin sin dá dtagraítear in Airteagail 42, 42a, 42b agus i dTeideal IV ‘Dálaí Oibre’ de na Rialacháin Foirne is cúis léi

Ríomhiarratas

An spéis leat cur isteach ar nós imeachta roghnúcháin eagraithe ag an Ionad Aistriúcháin? Ní ghlactar ach le ríomhiarratais, ó thug an tIonad córas iarratais ar líne isteach i 2009. 

Bheifí buíoch díot ach na Ceisteanna Coitianta atá againn a léamh sula gcuirfeá isteach d’iarratas – tá an t-eolas go léir a bheidh uait iontu mar aon leis na céimeanna a bheidh le leanúint agat agus tú i mbun an nóis imeachta