Általános rendelkezés

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

A Fordítóközpontban – különösen az alaptevékenységével kapcsolatos területeken – szaktudással és tapasztalattal rendelkező, képzett munkatársakra van szükség.

A Fordítóközpont felvételi eljárásai/versenyvizsgái az intézmény megalapítása óta két fő célt szolgálnak: 

 • a Fordítóközpont költségvetéséhez csatolt, az igazgatóság által elfogadott létszámtervben szereplő, megüresedett álláshelyek betöltése; 
 • magas szintű képzettséggel és tisztességgel rendelkező munkaerő felvétele az Európai Unió tagállamainak állampolgárai közül.

A felvétel külső vagy belső felvételi eljárás/versenyvizsga keretében egyaránt történhet.

Ideiglenes alkalmazottak

Az ideiglenes alkalmazottak Fordítóközpontba való felvételére és alkalmazására vonatkozó eljárásra irányadó általános végrehajtási rendelkezéseket 2009-ben vezették be. 

A Központ az olyan állandó feladatok ellátására alkalmaz hosszú távra ideiglenes alkalmazottakat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az alaptevékenységhez vagy az intézmény adminisztratív és szervezetirányítási feladataihoz (adminisztratív támogatás, informatika, stb.).

A végrehajtási szabályok részletesen rögzítik a Fordítóközpontnak és a kiválasztást végző bizottságoknak a felvételi eljárásra vonatkozó kötelezettségeit és feladatait, amely eljárás az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) teljes körű, vagy részleges közreműködésével folyik..

A végrehajtási szabályok meghatározzák a felvételi eljárás főbb szakaszait, amelyek a következő módon foglalhatók össze: 

 • Az osztálynak, ahol felmerül az igény, először ellenőriznie kell, hogy van-e a keresett profilnak megfelelő tartaléklista, vagy intézményen belül meg kell hirdetnie a pozíciót, hogy így a dolgozóknak lehetőséget biztosítson a jelentkezésre. Ha nincs tartaléklista és a pozíciót nem sikerült belső meghirdetés útján betölteni, külső felvételi eljárást indítanak el. Ez az eljárás kapcsolódhat valamely osztályon felmerülő speciális igényhez (pl. ha fordítóra van szükség), vagy több osztályon egyaránt jelentkező igényekhez (pl. ha titkárokra van szükség).
 •  
  Álláshirdetést tesznek közzé, amelyben szerepelnek az általános és a speciális készségekre, valamint a szükséges végzettségre vonatkozó kritériumok, a foglalkoztatás időtartama, a besorolás és a fokozat, valamint a felvételi eljárás főbb lépései (azaz hogy a Fordítóközpont honlapján, az EPSO weboldalán, a tagállamok állandó képviseletein keresztül, valamint, ha szükséges, a nemzetközi, a helyi és a szakmai sajtó vagy más megfelelő csatornák segítségével történik-e).
 • A kinevezésre jogosult hatóság és a személyzeti bizottság kinevezi a felvételi bizottság tagjait
 • Az elektronikus úton beérkezett pályázatokat átvizsgálják abból a szempontból, hogy mely pályázók felelnek meg a pályázati feltételeknek (az elektronikus pályázatok esetében a további igazoló okmányokat egy későbbi szakaszban kérik be), és ezen belül mely pályázók felelnek meg leginkább a felvételi kritériumoknak.
 •  
  Megszervezik a pozíció szintjének és jellegének megfelelő írásbeli vizsgát. A vizsga célja, hogy felmérje a pályázók általános alkalmasságát, nyelvtudását, az Európai Unióval kapcsolatos ismereteit és szakmai képességeit. Az írásbeli vizsga tartalmát az illetékes felvételi bizottság határozza meg. A pártatlanság elvének való megfelelés biztosítása érdekében a pályázók dolgozatai név nélkül kerülnek az értékelési szakaszba
 •  
  A sikeres pályázókkal személyes interjúkat szerveznek, amelyeket a felvételi bizottság folytat le. Az interjú célja, hogy a betöltendő munkakör fényében felmérje a pályázó személyes adottságait, a pozícióhoz kapcsolódó képességeit, általános ismereteit és szaktudását. A személyes interjúk alkalmával azt is felmérik, hogy a pályázó mennyiben alkalmas a multikulturális környezetben való munkavégzésre, mennyire motivált, milyen a személyisége, és hogy milyenek a szóbeli nyelvi készségei.
 • Tartaléklistát állítanak fel.
 • A pályázókat tájékoztatják az írásbeli vizsga és az interjú eredményéről, valamint arról, hogy felkerültek-e a tartaléklistára.

Tisztviselők:

A tisztviselők felvételi eljárásai a személyzeti szabályzat III. melléklete rendelkezéseinek megfelelően zajlanak

A humánerőforrás-osztály az EPSO felvételi testületeknek és felvételi bizottságoknak szóló kézikönyve szerint jár el, amely minden idevonatkozó elvet és gyakorlatot tartalmaz, és célja, hogy a felvételi testületeknek munkájuk és döntéshozataluk során iránymutatást adjon

A Fordítóközpont belső versenyvizsgákat már rendezett általános munkakörökre („titkárok”), és speciális munkakörökre („igazgatási osztályvezető”) is, hogy tartaléklistát hozzon létre, amelyről a későbbiek folyamán munkatársakat vehet fel.

Ezekre a felvételi eljárásokra kizárólag a Fordítóközpontban dolgozó munkatársak jelentkezhetnek.

Szerződéses alkalmazottak:

A Fordítóközpont azzal a céllal alkalmaz szerződéses alkalmazottakat, hogy:

 • növelje a kapacitást a korlátozott időtartamú projektekhez kapcsolódó munkát támogató feladatkörökben;
 • helyettesítse azokat a tisztviselőket/ideiglenes alkalmazottakat (adminisztrátorokat/asszisztenseket), akik szülési szabadságon, betegszabadságon, szülői vagy családi okokkal indokolt szabadságon vannak, vagy részmunkaidőben dolgoznak.

A Központ 2009-ben vezette be a szerződéses személyzet felvételére és alkalmazására vonatkozó eljárásra irányadó általános végrehajtási rendelkezéseket.

A sürgős vagy rövid távú helyettesítésekre a következő felvételi eljárás alkalmazandó:

 • Az álláshirdetéseket legalább két hétre közzéteszik a honlapon; ezekben meghatározzák a pozíció betöltéséhez szükséges, az általános, illetve specifikus képességekre és a legfontosabb végzettségekre vonatkozó követelményeket.

 

 • Kijelölik a felvételi bizottságot.
 • A pályázatokat megvizsgálják, és kiválasztják a munkakör és az elvárt képzettség szempontjából leginkább megfelelő pályázatokat.
 • Megszervezik az interjúkat, amelyekre a pályázókat az álláshirdetésben szereplő munkaköri leírás alapján választják ki. Az interjú célja, hogy a pályázókat nyelvi készségük, valamint egyéni és szakmai képességük szempontjából értékeljék. A felvételi bizottság az interjúk eredménye alapján írásban hozza meg határozatát, amely a határozat indoklását is tartalmazza.
 • Az interjú eredményéről minden pályázó értesítést kap.
 • A szerződéses munkatársak sürgős helyettesítését célzó szerződések legfeljebb hat hónapos időtartamra szólhatnak.  

A rövid távú helyettesítésre vonatkozó szerződések időtartama nem haladhatja meg a személyzeti szabályzat 42., 42a. és 42b cikkében, valamint IV. címében („A tisztviselők munkafeltételei”) meghatározott adott szabadság maximális időtartamát.

Elektronikus pályázat

Szívesen pályázna a Fordítóközpont által szervezett felvételi eljárásra? A Központ 2009-ben internetes pályázati rendszert vezetett be, ezért kizárólag az elektronikus pályázatokat veszi figyelembe.

Szívesen pályázna a Fordítóközpont által szervezett felvételi eljárásra? A Központ 2009-ben internetes pályázati rendszert vezetett be, ezért kizárólag az elektronikus pályázatokat veszi figyelembe