General provision

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui reikia kvalifikuotų, konkrečią sritį išmanančių ir patyrusių darbuotojų, ypač su pagrindine jo veikla susijusiose srityse.

Nuo pat įsteigimo Vertimo centro atrankos procedūromis ir (arba) konkursais siekiama dviejų tikslų:

 • užpildyti laisvas darbo vietas, nustatytas etatų plane, pridėtame prie Vertimo centro biudžeto, kurį tvirtina jo Valdyba;
 • samdyti aukštos kvalifikacijos ir sąžiningus Europos Sąjungos valstybių narių piliečius.

Samdoma taikant išorės ar vidaus atrankos procedūrą ir (arba) rengiant konkursą.

Laikinieji darbuotojai

Bendrosios laikinųjų darbuotojų įdarbinimo ir darbo Vertimo centre tvarkos įgyvendinimo nuostatos priimtos 2009 m.

Laikinuosius darbuotojus Centras įdarbina ilgalaikio užimtumo pagrindu nuolatinio pobūdžio darbams atlikti, kurie yra tiesiogiai susiję su pagrindine jo veikla arba su administraciniu ar organizaciniu jo valdymu (administracinė pagalba, informacinės technologijos ir t. t.).

Įgyvendinimo taisyklėse išsamiai išdėstyti visi Vertimo centro ir atrankos komitetų įsipareigojimai ir atsakomybė pagal atrankos procedūras, organizuojamas daug arba ribotai padedant EPSO

Įgyvendinimo taisyklėse nustatyti pagrindiniai atrankos procedūrų etapai, kuriuos galima apibendrinti taip:

 • Skyrius, kuriame nustatytas poreikis, pirmiausia turi patikrinti, ar yra rezervo sąrašas, atitinkantis keliamus reikalavimus, arba Centro darbuotojams paskelbti apie laisvą vietą, kad jie galėtų teikti paraiškas. Jeigu rezervo sąrašo nėra ir jeigu nepavyksta užpildyti laisvos darbo vietos apie ją paskelbus vidaus darbuotojams, pradedama išorės procedūra. Šia procedūra gali būti tenkinamas konkretus skyriaus poreikis (pvz., vertėjo(s)) arba kelių skyrių poreikis (pvz., sekretorių).
 • Pranešimo apie laisvą darbo vietą, kuriame nurodomi su reikalaujamais bendraisiais ir specifiniais gebėjimais bei pagrindinėmis kvalifikacijomis susiję kriterijai, įdarbinimo trukmė, pareigų grupė ir lygis ir pagrindiniai atrankos procedūros etapai, skelbimas (Vertimo centro interneto svetainėje, EPSO interneto svetainėje, valstybių narių nuolatinėse atstovybėse ir, jeigu reikia, tarptautinėje, vietos ir specialistams skirtoje spaudoje arba kitais atitinkamais kanalais).
 • Atrankos komiteto paskyrimas, kurį atlieka Paskyrimų tarnyba ir Personalo komitetas.
 •  
  Elektroninių paraiškų vertinimas pagal tinkamumo kriterijus (pateikus elektronines paraiškas, papildomi patvirtinamieji dokumentai pateikiami vėliau) ir kandidatų, kurie labiausiai atitinka atrankos kriterijus, nustatymas.
 • Testo raštu organizavimas pagal laisvos darbo vietos lygį ir keliamus reikalavimus. Testu siekiama įvertinti kiekvieno kandidato bendruosius, kalbinius gebėjimus, žinias apie ES ir specialiuosius įgūdžius. Testų raštu turinį nustato atitinkamas Atrankos komitetas. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nešališkumo principo, vertinami anoniminiai kandidatų darbai.
 • Atrankos komiteto organizuojamas pokalbis su sėkmingai testą išlaikiusiais kandidatais. Pokalbiu siekiama įvertinti kiekvieną kandidatą pagal jo asmenines savybes, atsižvelgiant į keliamus reikalavimus, jo gebėjimus, bendrąsias žinias ir pareigoms eiti reikalingas žinias. Per pokalbį taip pat vertinamas kandidatų gebėjimas tobulėti daugiakultūrėje aplinkoje, jų motyvacija ir asmenybė bei jų žodiniai kalbiniai gebėjimai.
 • Rezervo sąrašo sudarymas
 • Kandidatams pranešama apie testo raštu ir pokalbio rezultatus ir ar jie įtraukti į rezervo sąrašą.

Pareigūnai

Pareigūnų atrankos procedūros atitinka Tarnybos nuostatų III priede nustatytas nuostatas.

Žmogiškųjų išteklių skyrius naudojasi vertinimo komisijoms ir atrankos komitetams skirtu EPSO Vade Mecum, kuriame pateikiama visų atitinkamų principų ir nusistovėjusios tvarkos santrauka ir kuriuo siekiama padėti vertinimo komisijoms dirbti ir priimti sprendimus.

Vertimo centras rengia vidaus konkursus pagal bendruosius reikalavimus, pvz., sekretoriams, arba pagal konkrečią specializaciją, pvz., Administracijos departamento vadovo, siekdamas sudaryti rezervo sąrašą, kuriuo remdamasis Centras galėtų samdyti darbuotojus

Šiose atrankos procedūrose gali dalyvauti tik Vertimo centre dirbantys darbuotojai.

Sutartininkai

Vertimo centras ketina priimti sutartininkus siekdamas:

 • sustiprinti pagalbines funkcijas atliekančio personalo pajėgumą dirbti ribotos trukmės projektų srityje;
 • pavaduoti pareigūnus ir (arba) laikinuosius darbuotojus (AD/AST), išėjusius motinystės, vaiko arba šeimos nario priežiūros atostogų, taip pat sergančius ir dirbančius ne visą darbo dieną.

2009 m. Vertimo centras priėmė bendrąsias sutartininkų įdarbinimo ir darbo tvarkos įgyvendinimo nuostatas.

Kai kyla skubaus arba trumpalaikio pavadavimo būtinybė, taikoma tokia atrankos procedūra:

 • Maždaug dvi savaites interneto svetainėje skelbiami pranešimai apie laisvas darbo vietas, kuriuose nurodomi kriterijai, susiję su reikalaujamais bendraisiais ir specialiaisiais įgūdžiais ir pagrindinėmis kvalifikacijomis.

 

 • Paskiriamas Atrankos komitetas
 • Vertinamos paraiškos ir atrenkamos tos, kurios labiausiai atitinka keliamus reikalavimus ir kvalifikacijas.
 • Rengiami pokalbiai ir atrenkami kandidatai atsižvelgiant į pranešime apie laisvą darbo vietą pateiktą pareigybės aprašymą. Pokalbiu siekiama įvertinti kiekvieną kandidatą atsižvelgiant į jo kalbinius, asmeninius ir profesinius gebėjimus. Remdamasis pokalbių rezultatais, Atrankos komitetas priima rašytinį sprendimą, išdėstydamas kiekvieno priimto sprendimo motyvus.
 • Visiems kandidatams pranešama apie pokalbio rezultatus.
 • Sutarčių, sudarytų dėl skubaus sutartininko pavadavimo, trukmė negali būti ilgesnė kaip šeši mėnesiai.

Sutarčių, sudarytų dėl trumpalaikio pavadavimo, ilgiausia trukmė priklauso nuo vienkartinių atostogų, nurodytų Tarnybos nuostatų 42, 42a, 42b straipsniuose ir IV antraštinėje dalyje „Darbo sąlygos“, trukmės..

Elektroninis paraiškų teikimas

Domitės galimybe dalyvauti Vertimo centro rengiamoje atrankos procedūroje? Kadangi 2009 m. Vertimo centras įdiegė elektroninę paraiškų teikimo sistemą, bus priimamos tik elektroninės paraiškos.

Maloniai prašome, kad prieš teikdami paraišką perskaitytumėte skyrelį DUK, kuriame pateikiama visa būtina informacija ir glaustai aprašomi veiksmai, kuriuos reikės atlikti dalyvaujant procedūroje.