General provision

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

Tulkošanas centram ir vajadzīgi kvalificēti darbinieki ar specifiskām zināšanām un pieredzi, jo īpaši jomās, kas saistītas ar Centra pamatdarbību.

Kopš Tulkošanas centra izveides tā darbinieku atlases procedūrām/konkursiem ir divi mērķi:

 • aizpildīt brīvās amata vietas, kas paredzētas Tulkošanas centra budžetam pielikumā pievienotajā štatu sarakstā, ko apstiprinājusi Centra valde;
 • pieņemt darbā ļoti prasmīgus un godīgus darbiniekus no Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgo vidus

Pieņemšanai darbā izmanto ārēju atlases procedūru vai iekšēju atlases procedūru/konkursu.

Pagaidu darbinieki

Procedūru, kas regulē Tulkošanas centra pagaidu darbinieku piesaistīšanu un izmantošanu, vispārīgie ieviešanas noteikumi tika īstenoti 2009. gadā.

Centrs nodarbina pagaidu darbiniekus ilglaicīgā darbā, lai veiktu pastāvīgus uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar pamatdarbību vai tās administratīvo vai organizatorisko vadību (administratīvais atbalsts, IT u. c.).

Ieviešanas noteikumi detalizēti regulē visus Tulkošanas centra un atlases komiteju pienākumus un atbildību, ievērojot organizētās atlases procedūras un ar pilnīgu vai daļēju EPSO palīdzību.

Ieviešanas noteikumi paredz atlases procedūru galvenos posmus, ko var apkopot šādi:

 • nodaļā, kurā ir nepieciešams darbinieks, vispirms ir jāpārbauda, vai ir rezerves saraksts, kurā ir attiecīgs meklētais profils, vai iekšēji jāpublicē informācija par vakanto darba vietu, lai dotu iespēju pieteikties esošajam personālam. Ja rezerves saraksta nav un arī ar iekšējas izziņošanas palīdzību nav bijis iespējams šo vakanci aizpildīt, uzsāk ārēju procedūru. Šī procedūra ir atkarīga no kādas nodaļas īpašajām prasībām (piemēram, tulkotāja nepieciešamība) vai prasībām, kas attiecas uz vairākām nodaļām (piemēram, sekretāru nepieciešamība);
 • publicē paziņojumu par brīvo amata vietu, norādot vispārīgo un specifisko prasmju kritērijus un svarīgākās kvalifikācijas pazīmes, nodarbinātības ilgumu, funkciju grupu un amata pakāpi, kā arī atlases procedūras galvenos posmus (Tulkošanas centra tīmekļa vietnē, EPSO tīmekļa vietnē, ar dalībvalstu pastāvīgo pārstāvniecību palīdzību un – vajadzības gadījumā – arī starptautiskajos, vietējos un specializētajos preses izdevumos vai citā piemērotā veidā);
 • iecēlējiestāde un Personāla komiteja ieceļ Atlases komiteju;
 • izskata elektroniskos pieteikumus, pamatojoties uz piemērotības kritērijiem (e-pieteikumu gadījumā vēlākā posmā būs nepieciešami papildu apliecinošie dokumenti) un identificē pretendentus, kuri vislabāk atbilst atlases kritērijiem;
 • organizē rakstveida pārbaudi atbilstoši vakances vietas līmenim un profilam. Pārbaudes mērķis ir novērtēt katra pretendenta vispārīgās dotības, valodu prasmes, zināšanas par ES un specifiskās prasmes. Rakstveida pārbaužu saturu nosaka attiecīgā Atlases komiteja. Lai nodrošinātu objektivitātes principa ievērošanu, atzīmju izlikšanas posmā pretendentu atbildes ir anonīmas;
 • Atlases komiteja organizē sekmīgo pretendentu individuālās intervijas. Interviju mērķis ir novērtēt katra pretendenta personiskās īpašības attiecībā pret vajadzīgo profilu, viņa(-as) spējas, vispārīgās zināšanas un attiecīgajam amatam nepieciešamās specifiskās zināšanas. Intervijās arī novērtē pretendenta izaugsmes spējas, darbojoties daudzkultūru vidē, motivāciju un personību, kā arī mutvārdu izteiksmes spējas;
 • izveido rezerves sarakstu;
 • informē pretendentus par interviju un rakstveida pārbaužu rezultātiem un par to, vai viņi ir iekļauti rezerves sarakstā.

Ierēdņi

Ierēdņu atlases procedūras atbilst noteikumiem, kas paredzēti Civildienesta noteikumu III pielikumā.

Personāldaļa izmanto EPSO Rokasgrāmatu atlases komisijām un atlases komitejām, kas sniedz visu attiecīgo principu un prakses kopsavilkumu un paredzēta kā palīglīdzeklis atlases komisijām par to darbību un lēmumiem.

Tulkošanas centrs ir organizējis iekšējus konkursus gan vispārīgiem amatiem, piemēram, “sekretāres”, gan arī specifiskiem amatiem, piemēram, “Administratīvā departamenta direktors”, lai izveidotu rezerves sarakstus, no kuriem Centrs varētu izvēlēties, ko pieņemt darbā.

Šīs atlases procedūras bija paredzētas tikai darbiniekiem, kuri jau darbojās Tulkošanas centrā.

Līgumdarbinieki

Tulkošanas centrs piesaista līgumdarbiniekus, lai:

 • nostiprinātu atbalsta funkciju kapacitāti, strādājot ar laikā ierobežotiem projektiem;
 • aizvietotu ierēdņus/pagaidu darbiniekus (AD/AST pakāpē), kuri atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, slimības atvaļinājumā un vecāku vai ģimenes atvaļinājumā, kā arī pusslodzes darbam.

2009. gadā Centrs īstenoja vispārīgos ieviešanas noteikumus attiecībā uz procedūrām, kas regulē līgumdarbinieku pieņemšanu darbā un nodarbināšanu.

Steidzamai vai īslaicīgai aizvietošanai piemēro šādu atlases procedūru:

 • tīmekļa vietnē publicē paziņojumus par brīvajām amata vietām vismaz divas nedēļas iepriekš, norādot vispārīgo un specifisko prasmju kritērijus un svarīgākās nepieciešamās kvalifikācijas pazīmes;

 

 • ieceļ Atlases komiteju;
 • izvērtē pieteikumus un atlasa tos, kas vislabāk atbilst amata profilam un kam ir nepieciešamā kvalifikācija;
 • organizē intervijas un atlasa pretendentus, pamatojoties uz amata aprakstu, kas sniegts paziņojumā par brīvo darba vietu. Interviju mērķis ir novērtēt katra pretendenta valodu prasmes, kā arī personiskās un profesionālās īpašības. Pamatojoties uz interviju rezultātiem, Atlases komiteja pieņem rakstveida lēmumu, norādot jebkura pieņemtā lēmuma motivāciju;
 • visus pretendentus informē par intervijas rezultātiem;
 • ar līgumdarbiniekiem noslēgtu steidzamas aizvietošanas līgumu ilgums nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus.

Noslēgto īslaicīgas aizvietošanas līgumu maksimālos termiņus ierobežo Civildienesta noteikumu 42., 42a. un 42b. pantā, kā arī IV daļā “Darba apstākļi” paredzēta viena atvaļinājuma ilgums.

E-pieteikumi

Vai vēlaties pieteikties atlases procedūrai, ko organizē Tulkošanas centrs? Kopš Centrs 2009. gadā ieviesa tiešsaistes pieteikšanās sistēmu, tiek pieņemti tikai e-pieteikumi.

Pirms pieteikuma iesniegšanas iesakām izlasīt Centra “Biežāk uzdoto jautājumu” nodaļu – tajā ir sniegta visa nepieciešamā informācija un norādīti posmi, kas jāievēro procedūras gaitā