Dispoziţii generale

Funcţionari şi agenţi temporari

Centrul de traduceri are nevoie de personal calificat cu experienţă şi cunoştinţe specifice, în special în domeniile legate de activitatea sa principală.

De la crearea sa, procedurile de selecţie/concursurile Centrului de traduceri au două obiective:

 • ocuparea posturilor vacante incluse în schema de personal anexată la bugetul Centrului de traduceri, aşa cum a fost adoptată de Consiliul său de administraţie. 
 • recrutarea de personal cu un înalt nivel de competenţă şi integritate din rândul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene.

Recrutarea se realizează fie prin intermediul unei proceduri de selecţie externe, fie prin intermediul unei proceduri de selecţie/ unui concurs intern.

Agenţi temporari

Dispoziţiile generale de punere în aplicare privind procedurile care reglementează angajarea şi raporturile de muncă ale agenţilor temporari în cadrul Centrului de traduceri au fost introduse în 2009.

Centrul angajează agenţi temporari în baza unui contract de muncă pe termen lung pentru a desfăşura activităţi cu caracter permanent care sunt direct legate de activitatea sa principală sau de gestionarea administrativă sau organizaţională a Centrului (suport administrativ, IT etc.).

Normele de punere în aplicare stabilesc în detaliu toate obligaţiile şi responsabilităţile Centrului de traduceri şi ale comisiilor de selecţie în conformitate cu procedurile de selecţie organizate cu asistenţa deplină sau limitată a EPSO.

Pentru procedurile de selecţie, normele de punere în aplicare stabilesc fazele principale care pot fi prezentate pe scurt după cum urmează:

 • departamentul în cadrul căruia a fost identificată necesitatea angajării de personal trebuie să verifice mai întâi dacă există o listă de rezervă corespunzătoare profilului căutat sau să publice postul la nivel intern pentru a oferi personalului existent posibilitatea de a-şi depune candidatura. Dacă nu există o listă de rezervă şi nu a fost posibilă ocuparea postului prin publicare internă, este lansată o procedură de selecţie externă. Această procedură poate răspunde unei cerinţe specifice din cadrul unui departament (de exemplu, necesitatea angajării unui traducător) sau unei cerinţe comune mai multor departamente (de exemplu, necesitatea angajării pe postul de secretar);
 • publicarea anunţului de post vacant care menţionează criteriile ce trebuie îndeplinite în ceea ce priveşte competenţele generale şi specifice şi calificările esenţiale necesare, durata angajării, grupa de funcţii şi gradul funcţiei şi principalele etape ale procedurii de selecţie (prin intermediul site-ului internet al Centrului de traduceri, al site-ului internet al EPSO, al reprezentanţelor permanente ale statelor membre şi, dacă este necesar, în presa internaţională, locală şi de specialitate sau prin alte canale de comunicare adecvate);
 • numirea comisiei de selecţie de către autoritatea împuternicită să facă numiri şi Comitetul pentru personal;
 • examinarea candidaturilor electronice pe baza criteriilor de eligibilitate (pentru candidaturile electronice, vor fi necesare documente justificative suplimentare într-un stadiu ulterior) şi identificarea candidaţilor care răspund cel mai bine criteriilor de selecţie;
 • organizarea probei scrise în conformitate cu nivelul şi profilul postului vacant. Obiectivul probei este de a evalua aptitudinile generale, competenţele lingvistice, cunoştinţele despre UE şi competenţele specifice ale fiecărui candidat. Conţinutul probelor scrise este stabilit de comisia de selecţie în cauză. Pentru a garanta conformitatea cu principiul imparţialităţii, lucrările candidaţilor sunt anonime în momentul în care sunt corectate;
 • organizarea de interviuri individuale cu candidaţii care au trecut proba scrisă de către comisia de selecţie. Interviul are scopul de a evalua fiecare candidat în ceea ce priveşte calităţile sale personale raportate la profilul căutat, precum şi abilităţile, cunoştinţele generale şi cunoştinţele specifice postului. De asemenea, interviurile evaluează capacitatea candidatului de a se dezvolta într-un mediu multicultural, motivaţia şi personalitatea acestuia, precum şi competenţele sale lingvistice verbale;
 • întocmirea unei liste de rezervă;
 • informarea candidaţilor cu privire la rezultatul probei scrise şi al interviurilor şi dacă au fost sau nu incluşi pe lista de rezervă.

Funcţionari:

Procedurile de selecţie pentru funcţionari respectă dispoziţiile prevăzute în Anexa III la Statutul funcţionarilor.

Secţiunea Resurse umane utilizează vademecumul EPSO pentru comisiile de evaluare şi de selecţie, care oferă o prezentare pe scurt a tuturor principiilor şi practicilor relevante şi care este elaborat în scopul ghidării comisiilor de evaluare în activitatea şi deciziile acestora.

Centrul de traduceri a organizat concursuri interne fie pentru profiluri generale, precum „secretari”, fie pentru profiluri specifice precum „Şeful Departamentului Administraţie”, pentru elaborarea întocmirea de liste de rezervă de pe care Centrul să poată recruta.

Aceste proceduri de selecţie se adresează exclusiv personalului care lucrează deja în cadrul Centrului de traduceri.

Agenţi contractuali:

Centrul de traduceri apelează la agenţi contractuali pentru:

 • a consolida capacitatea funcţiilor auxiliare pentru activitatea desfăşurată în cadrul proiectelor cu durată limitată;
 • a înlocui funcţionarii/agenţii temporari (AD/AST) care se află în concediu de maternitate, concediu medical, concediu pentru creşterea copilului sau din motive familiale sau care lucrează cu fracţiune de normă.

În 2009, Centrul a introdus dispoziţiile generale de punere în aplicare privind procedurile care reglementează angajarea şi raporturile de muncă ale agenţilor contractuali.

Pentru o înlocuire urgentă sau pe termen scurt, se aplică următoarea procedură de selecţie:

 • sunt publicate pe site-ul internet, timp de cel puţin două săptămâni, anunţurile de posturi vacante, precizându-se criteriile în ceea ce priveşte competenţele generale şi specifice şi calificările esenţiale solicitate;
 • este numită o comisie de selecţie;
 • sunt examinate candidaturile, iar cele care corespund cel mai bine profilului şi calificărilor solicitate sunt selectate;
 • sunt organizate interviuri, iar candidaţii sunt selectaţi pe baza fişei postului prezentate în anunţul de post vacant. Interviul urmăreşte să evalueze fiecare candidat din punctul de vedere al competenţelor sale lingvistice, precum şi al competenţelor sale personale şi profesionale. Pe baza rezultatului interviurilor, comisia de selecţie ia o decizie în scris, precizând motivele deciziei sale, indiferent care ar fi aceasta;
 • sunt informaţi toţi candidaţii cu privire la rezultatul interviului;
 • durata contractelor încheiate pentru înlocuirea rapidă a unui membru al personalului contractual nu poate depăşi şase luni.  

Contractele încheiate pentru o înlocuire pe termen scurt sunt limitate la o perioadă maximă din cauza concediului individual unic menţionat la articolele 42, 42a, 42b şi Titlul IV „Condiţii de muncă”, din Statutul funcţionarilor.

Candidatura electronică

Vă interesează să vă depuneţi candidatura pentru o procedură de selecţie organizată de Centrul de Traduceri? Din 2009, când Centru a introdus un sistem de depunere a candidaturilor on-line, sunt acceptate doar candidaturile electronice.

Înainte de a vă depune candidatura, vă invităm să acordaţi timp citirii rubricii noastre de întrebări frecvente – acestea furnizează toate informaţiile necesare şi descriu etapele care trebuie parcurse în cadrul procedurii.