Dispoziții generale

Funcționari și agenți temporari

Centrul de traduceri are nevoie de personal calificat cu experiență și cunoștințe specifice, în special în domeniile legate de activitatea sa principală.

De la crearea sa, procedurile de selecție/concursurile Centrului de traduceri au două obiective:

 • ocuparea posturilor vacante incluse în schema de personal anexată la bugetul Centrului de traduceri, așa cum a fost adoptată de Consiliul său de administrație. 
 • recrutarea de personal cu un înalt nivel de competență și integritate din rândul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene.

Recrutarea se realizează fie prin intermediul unei proceduri de selecție externe, fie prin intermediul unei proceduri de selecție/ unui concurs intern.

Agenți temporari

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind procedurile care reglementează angajarea și raporturile de muncă ale agenților temporari în cadrul Centrului de traduceri au fost introduse în 2009.

Centrul angajează agenți temporari în baza unui contract de muncă pe termen lung pentru a desfășura activități cu caracter permanent care sunt direct legate de activitatea sa principală sau de gestionarea administrativă sau organizațională a Centrului (suport administrativ, IT etc.).

Normele de punere în aplicare stabilesc în detaliu toate obligațiile și responsabilitățile Centrului de traduceri și ale comisiilor de selecție în conformitate cu procedurile de selecție organizate cu asistența deplină sau limitată a EPSO.

Pentru procedurile de selecție, normele de punere în aplicare stabilesc fazele principale care pot fi prezentate pe scurt după cum urmează:

 • departamentul în cadrul căruia a fost identificată necesitatea angajării de personal trebuie să verifice mai întâi dacă există o listă de rezervă corespunzătoare profilului căutat sau să publice postul la nivel intern pentru a oferi personalului existent posibilitatea de a-și depune candidatura. Dacă nu există o listă de rezervă și nu a fost posibilă ocuparea postului prin publicare internă, este lansată o procedură de selecție externă. Această procedură poate răspunde unei cerințe specifice din cadrul unui departament (de exemplu, necesitatea angajării unui traducător) sau unei cerințe comune mai multor departamente (de exemplu, necesitatea angajării pe postul de secretar);
 • publicarea anunțului de post vacant care menționează criteriile ce trebuie îndeplinite în ceea ce privește competențele generale și specifice și calificările esențiale necesare, durata angajării, grupa de funcții și gradul funcției și principalele etape ale procedurii de selecție (prin intermediul site-ului internet al Centrului de traduceri, al site-ului internet al EPSO, al reprezentanțelor permanente ale statelor membre și, dacă este necesar, în presa internațională, locală și de specialitate sau prin alte canale de comunicare adecvate);
 • numirea comisiei de selecție de către autoritatea împuternicită să facă numiri și Comitetul pentru personal;
 • examinarea candidaturilor electronice pe baza criteriilor de eligibilitate (pentru candidaturile electronice, vor fi necesare documente justificative suplimentare într-un stadiu ulterior) și identificarea candidaților care răspund cel mai bine criteriilor de selecție;
 • organizarea probei scrise în conformitate cu nivelul și profilul postului vacant. Obiectivul probei este de a evalua aptitudinile generale, competențele lingvistice, cunoștințele despre UE și competențele specifice ale fiecărui candidat. Conținutul probelor scrise este stabilit de comisia de selecție în cauză. Pentru a garanta conformitatea cu principiul imparțialității, lucrările candidaților sunt anonime în momentul în care sunt corectate;
 • organizarea de interviuri individuale cu candidații care au trecut proba scrisă de către comisia de selecție. Interviul are scopul de a evalua fiecare candidat în ceea ce privește calitățile sale personale raportate la profilul căutat, precum și abilitățile, cunoștințele generale și cunoștințele specifice postului. De asemenea, interviurile evaluează capacitatea candidatului de a se dezvolta într-un mediu multicultural, motivația și personalitatea acestuia, precum și competențele sale lingvistice verbale;
 • întocmirea unei liste de rezervă;
 • informarea candidaților cu privire la rezultatul probei scrise și al interviurilor și dacă au fost sau nu incluși pe lista de rezervă.

Funcționari:

Procedurile de selecție pentru funcționari respectă dispozițiile prevăzute în Anexa III la Statutul funcționarilor.

Secțiunea Resurse umane utilizează vademecumul EPSO pentru comisiile de evaluare și de selecție, care oferă o prezentare pe scurt a tuturor principiilor și practicilor relevante și care este elaborat în scopul ghidării comisiilor de evaluare în activitatea și deciziile acestora.

Centrul de traduceri a organizat concursuri interne fie pentru profiluri generale, precum „secretari”, fie pentru profiluri specifice precum „Șeful Departamentului Administrație”, pentru elaborarea întocmirea de liste de rezervă de pe care Centrul să poată recruta.

Aceste proceduri de selecție se adresează exclusiv personalului care lucrează deja în cadrul Centrului de traduceri.

Agenți contractuali:

Centrul de traduceri apelează la agenți contractuali pentru:

 • a consolida capacitatea funcțiilor auxiliare pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor cu durată limitată;
 • a înlocui funcționarii/agenții temporari (AD/AST) care se află în concediu de maternitate, concediu medical, concediu pentru creșterea copilului sau din motive familiale sau care lucrează cu fracțiune de normă.

În 2009, Centrul a introdus dispozițiile generale de punere în aplicare privind procedurile care reglementează angajarea și raporturile de muncă ale agenților contractuali.

Pentru o înlocuire urgentă sau pe termen scurt, se aplică următoarea procedură de selecție:

 • sunt publicate pe site-ul internet, timp de cel puțin două săptămâni, anunțurile de posturi vacante, precizându-se criteriile în ceea ce privește competențele generale și specifice și calificările esențiale solicitate;
 • este numită o comisie de selecție;
 • sunt examinate candidaturile, iar cele care corespund cel mai bine profilului și calificărilor solicitate sunt selectate;
 • sunt organizate interviuri, iar candidații sunt selectați pe baza fișei postului prezentate în anunțul de post vacant. Interviul urmărește să evalueze fiecare candidat din punctul de vedere al competențelor sale lingvistice, precum și al competențelor sale personale și profesionale. Pe baza rezultatului interviurilor, comisia de selecție ia o decizie în scris, precizând motivele deciziei sale, indiferent care ar fi aceasta;
 • sunt informați toți candidații cu privire la rezultatul interviului;
 • durata contractelor încheiate pentru înlocuirea rapidă a unui membru al personalului contractual nu poate depăși șase luni.  

Contractele încheiate pentru o înlocuire pe termen scurt sunt limitate la o perioadă maximă din cauza concediului individual unic menționat la articolele 42, 42a, 42b și Titlul IV „Condiții de muncă”, din Statutul funcționarilor.

Candidatura electronică

Vă interesează să vă depuneți candidatura pentru o procedură de selecție organizată de Centrul de Traduceri? Din 2009, când Centru a introdus un sistem de depunere a candidaturilor on-line, sunt acceptate doar candidaturile electronice.

Înainte de a vă depune candidatura, vă invităm să acordați timp citirii rubricii noastre de întrebări frecvente – acestea furnizează toate informațiile necesare și descriu etapele care trebuie parcurse în cadrul procedurii.