Všeobecné ustanovenia

Úradníci a dočasní zamestnanci

Prekladateľské stredisko potrebuje kvalifikovaných zamestnancov s príslušnými vedomosťami a skúsenosťami, najmä v oblasti týkajúcej sa jeho hlavnej činnosti, t. j. prekladateľskej činnosti. 

Výberové konania/súťaže prekladateľského strediska majú od jeho vzniku dva ciele:

 • obsadiť voľné pracovné miesta podľa plánu pracovných miest, ktorý tvorí prílohu k rozpočtu prekladateľského strediska prijatého správnou radou.
 • nábor zamestnancov s vyššou kvalifikáciou a bezúhonnosťou spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie.

Nábor sa robí prostredníctvom externého výberového konania alebo prostredníctvom interného výberového konania/súťaže.

Dočasní zamestnanci

Všeobecné vykonávacie ustanovenia o postupoch, ktorými sa upravuje prijímanie a využívanie zmluvných zamestnancov prekladateľským stredisko, boli prijaté v roku 2009.

Stredisko zamestnáva dočasných zamestnancov na dlhodobý pracovný pomer na vykonávanie úloh trvalej povahy, ktoré priamo súvisia s hlavnou činnosťou, alebo súvisia s administratívnym alebo organizačným riadením (administratívna podpora, IT atď.).

Vykonávacie pravidlá obsahujú podrobné informácie o všetkých povinnostiach a zodpovednostiach prekladateľského strediska a výberových komisií, pokiaľ ide výberové konania, bez ohľadu na to, či sú organizované plne alebo čiastočne v spolupráci s Európskym úradom pre výber pracovníkov (úrad EPSO).

Vo vykonávacích pravidlách sú uvedené hlavné fázy výberových konaní, ktoré možno zhrnúť takto:

 • oddelenie, ktoré potrebuje obsadiť voľné pracovné miesto, musí najprv skontrolovať, či existuje rezervný zoznam uchádzačov, ktorý zodpovedá príslušnému profilu, alebo uverejní informáciu o voľnom pracovnom mieste interne s cieľom umožniť existujúcim zamestnancom uchádzať sa o voľné pracovné miesto. Ak neexistuje žiadny rezervný zoznam a ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť interne, potom sa začne externé výberové konanie. Toto konanie sa môže týkať konkrétnej požiadavky oddelenia (napr. ak je potrebný prekladateľ) alebo požiadavky spoločnej pre niekoľko oddelení (napr. ak sú potrebné sekretárky);
 • uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste, v ktorom sa uvedú kritéria, ktoré musí uchádzač spĺňať, pokiaľ ide o všeobecné a odborné spôsobilosti, a požadovaná hlavná kvalifikácia, trvanie pracovného pomeru, pracovné a platové zaradenie a hlavné kroky počas výberového konania (na webovej stránke prekladateľského strediska, na stránke úradu EPSO, cez stále zastúpenia členských štátov a v prípade potreby aj v zahraničnej, miestnej a odbornej tlači alebo v iných príslušných médiách);
 • vymenovanie členov výberovej komisie menovacím orgánom a výborom zamestnancov;
 • preskúmanie elektronických žiadostí na základe kvalifikačných kritérií (v prípade elektronických žiadostí bude neskôr potrebné vyžiadať ďalšie doplňujúce dokumenty) a výber uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú kritéria výberu;
 •  
  zorganizovanie písomných testov podľa úrovne a profilu voľného pracovného miesta. Cieľom testov je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzača, jeho jazykové schopnosti, vedomosti o EÚ a odborné spôsobilosti. O obsahu písomných testov rozhoduje príslušná výberová komisia. Písomnosti uchádzačov sa hodnotia anonymne v etape hodnotenia, aby sa zabezpečilo dodržanie zásady nestrannosti;
 • zorganizovanie osobných pohovorov výberovej komisie s úspešnými uchádzačmi. Cieľom pohovorov je posúdiť osobné kvality každého uchádzača vo  vzťahu k hľadanému profilu a jeho schopností, všeobecné znalosti a konkrétne vedomosti potrebné na danú pozíciu. Pohovory umožňujú výberovej komisii vyhodnotiť aj schopnosť ďalšieho rozvoja uchádzača v multikultúrnom prostredí, jeho motiváciu a osobnosť, ako aj jeho ústne jazykové schopnosti;
 • zostavenie rezervného zoznamu;
 • zaslanie informácií uchádzačom o výsledkoch písomných testov a pohovoru a o tom, či boli zaradení na rezervný zoznam.

Úradníci:

Na výberové konania na pozície úradníkov sa vzťahujú ustanovenia uvedené v prílohe III k Služobnému poriadku.

Oddelenie ľudských zdrojov používa príručku Vademecum EPSO pre výberové komisie, ktorá obsahuje zhrnutie všetkých  príslušných zásad a postupov a jej cieľom je pomáhať členom výberových komisií pri ich práci a prijímaní rozhodnutí.

Prekladateľské stredisko doteraz organizovalo výberové konania buď na všeobecné pozície, ako sú sekretárky, alebo na konkrétne pozície, ako napríklad „vedúci administratívneho oddelenia“, ktorých cieľom bolo zostaviť rezervné zoznamy uchádzačov, z ktorých centrum môže v prípade potreby prijímať nových zamestnancov.

Tieto výberové konania sú otvorené len pre súčasných zamestnancov prekladateľského strediska.

Zmluvní zamestnanci:

Prekladateľské stredisko využíva zmluvných zamestnancov:

 • na posilňovanie kapacít na podporu funkcií, ktoré sú potrebné pri prácach na projektoch obmedzeného trvania,
 • na zastupovanie úradníkov/dočasných zamestnancov (kategórie AD/AST), ktorí sú na materskej dovolenke, rodičovskej alebo rodinnej dovolenke, alebo ktorí pracujú na dobu určitú.

V roku 2009 stredisko prijalo všeobecné vykonávacie ustanovenia o postupoch, ktoré upravujú prijímanie a využívanie zmluvných zamestnancov.

V naliehavých prípadoch alebo pri krátkodobom zastupovaní sa uplatňuje tento postup:

 • na webovej stránke sa aspoň dva týždne vopred uverejnia oznámenia o voľnom pracovnom mieste a uvedú sa v nich kritériá týkajúce sa všeobecných a odborných spôsobilostí a požadovaná hlavná kvalifikácia,

 

 • vymenuje sa výberová komisia,
 • preskúmajú sa žiadosti a vyberú sa tí uchádzači, ktorí najlepšie vyhovujú požadovanému profilu a majú potrebnú kvalifikáciu,
 • zorganizujú sa pohovory a na základe náplne práce uvedenej v oznámení o voľnom pracovnom mieste sa vyberú uchádzači. Cieľom pohovoru je posúdiť každého žiadateľa na základe jeho jazykových schopností a jeho osobných a odborných schopností. Na základe výsledkov pohovorov výberová komisia príjme písomné rozhodnutia, v ktorých uvedie dôvody každého prijatého rozhodnutia,
 • všetkým uchádzačom sa oznámia výsledky pohovorov,
 • zmluvy uzatvorené na náhle zastupovanie stáleho zamestnanca sa môžu uzatvoriť maximálne na šesť mesiacov. 

Zmluvy uzatvorené na krátkodobé zastupovanie nesmú trvať dlhšie ako trvanie príslušnej dovolenky resp. neprítomnosti v práci, ktoré je uvedené v článkoch 42, 42a, 42b a hlava IV „Pracovné podmienky“ Služobného poriadku.

Elektronická žiadosť

Chcete sa zúčastniť na výberom konaní organizovanom prekladateľským centrom? Keďže v roku 2009 stredisko zaviedlo systém on-line žiadostí, akceptuje len elektronické žiadosti.

Pred vyplnením žiadosti vám odporúčame, aby ste si prečítali často kladené otázky, kde nájdete všetky potrebné informácie, ako aj zhrnutie postupu v rámci výberového konania.