Splošna določba

Uradniki in začasni uslužbenci

Prevajalski center potrebuje usposobljeno osebje s posebnim znanjem in izkušnjami, zlasti na področjih, povezanih z njegovo osrednjo dejavnostjo.

Vse od njegove ustanovitve sta cilja njegovih izbirnih postopkov/natečajev:

 • zapolniti prosta delovna mesta iz kadrovskega načrta, priloženega proračunu, ki ga je sprejel njegov upravni odbor;
 •  
  zaposliti visoko usposobljene ljudi z visoko ravnjo integritete, ki so državljani držav članic Evropske unije.

Zaposlovanje poteka na podlagi zunanjih ali notranjih izbirnih postopkov/natečajev..

Začasni uslužbenci

Splošne izvedbene določbe o postopkih za zaposlovanje in sodelovanje začasnih uslužbencev v Prevajalskem centru so bile sprejete leta 2009.

Center zaposluje začasne uslužbence za dolgotrajno delovno razmerje za opravljanje trajnih nalog, ki so neposredno povezane z osrednjo dejavnostjo oziroma upravnim ali organizacijskim vodenjem (upravna podpora, IT itd.).

V izvedbenih pravilih so podrobno opredeljene vse obveznosti in dolžnosti Prevajalskega centra in izbirnih komisij v skladu z izbirnimi postopki, ki se organizirajo s polnim ali delnim sodelovanjem urada EPSO.

Izvedbena pravila določajo ključne stopnje izbirnih postopkov, ki jih je mogoče povzeti na naslednji način:

 • oddelek, v katerem se ugotovi potreba po novih kadrih, mora najprej preveriti, ali za iskani profil obstaja rezervni seznam, ali pa objaviti notranji razpis, da se že zaposlenim zagotovi možnost prijave na to delovno mesto. Če rezervni seznam ne obstaja in delovnega mesta ni mogoče zapolniti z notranjim razpisom, se začne zunanji postopek. Ta se lahko začne na podlagi posebne potrebe v nekem oddelku (na primer potrebe po prevajalcu) ali skupne potrebe več oddelkov (na primer potrebe po tajnikih);
 • objava obvestila o prostem delovnem mestu, v katerem so navedeni merila glede zahtevanih splošnih in posebnih veščin ter ključnih kvalifikacij, trajanje zaposlitve, funkcionalna skupina in razred ter glavne stopnje izbirnega postopka (na spletni strani Prevajalskega centra, spletni strani urada EPSO, pri stalnih predstavništvih držav članic ter po potrebi v mednarodnem, lokalnem in specializiranem tisku ali prek drugih ustreznih medijev);
 • pristojni organ za imenovanja in odbor uslužbencev imenujeta izbirno komisijo;
 • pregled elektronskih prijav na podlagi pogojev za prijavo (pri e-prijavah se kasneje zahtevajo dodatna dokazila) in opredelitev kandidatov, ki najbolje izpolnjujejo izbirna merila;
 • organizacija pisnega preskusa v skladu s stopnjo in profilom prostega delovnega mesta. Cilj preskusa je oceniti splošne sposobnosti, jezikovno znanje, poznavanje EU in posebne veščine vsakega posameznega kandidata. Vsebino pisnih preskusov določi zadevna izbirna komisija. Za zagotovitev skladnosti z načelom nepristranskosti se preskusi kandidatov ocenjujejo anonimno;
 • izbirna komisija organizira osebne razgovore z uspešnimi kandidati. Namen razgovora je oceniti osebne lastnosti vsakega kandidata glede na iskani profil, njegove sposobnosti, splošno znanje in poznavanje posebnega področja zadevnega delovnega mesta. Ocenjujejo se tudi sposobnost kandidata, da deluje v večkulturnem okolju, njegova motivacija in osebnost ter ustno jezikovno znanje;
 • priprava rezervnega seznama;
 • kandidati so obveščeni o rezultatih pisnega preskusa in razgovorov ter morebitni vključitvi na rezervni seznam.

Uradniki:

Izbirni postopki za uradnike so v skladu z določbami Priloge III h kadrovskim predpisom.

Kadrovski oddelek uporablja navodila urada EPSO za izbirne odbore in komisije, v katerih so povzeti vsa ustrezna načela in prakse, namenjena pa so usmerjanju izbirnih odborov pri njihovem delu in odločitvah.

Prevajalski center organizira notranje natečaje za splošna delovna mesta, kot so tajniki, ali posebna delovna mesta, kot je vodja upravnega oddelka, za pripravo rezervnih seznamov, s katerih lahko nato prosta uradniška mesta.

V teh izbirnih postopkih lahko sodelujejo le uslužbenci, ki že delajo v Prevajalskem centru.

Pogodbeni uslužbenci:

Prevajalski center lahko zaposli pogodbene uslužbence za:

 • okrepitev zmogljivosti pri podpornih funkcijah za sodelovanje pri časovno omejenih projektih;
 • zamenjavo uradnikov/začasnih uslužbencev (AD/AST) na porodniškem, bolniškem, starševskem ali družinskem dopustu ter za delo s skrajšanim delovnim časom.

Center je leta 2009 sprejel splošne izvedbene določbe o postopkih za zaposlovanje in sodelovanje pogodbenih uslužbencev.

Za nujne ali kratkoročne zamenjave se uporablja naslednji izbirni postopek:

 • obvestila o prostih delovnih mestih so vsaj dva tedna objavljena na spletni strani, v njih pa so podrobno opredeljena merila v zvezi z zahtevanimi splošnimi in posebnimi sposobnostmi ter ključnimi kvalifikacijami;

 

 • imenuje se izbirna komisija;
 • pregledajo se prijave, pri čemer se izberejo tiste, ki najbolje ustrezajo zahtevanemu profilu in kvalifikacijam;
 • organizirajo se razgovori, pri čemer so kandidati izbrani na podlagi opisa delovnega mesta iz obvestila o prostem delovnem mestu. Namen razgovora je oceniti vsakega kandidata glede na njegovo jezikovno znanje ter osebne in poklicne veščine. Izbirna komisija glede na rezultate razgovorov sprejme odločitev in jo skupaj z razlogi zanjo zagotovi v pisni obliki;
 • vsi kandidati so obveščeni o rezultatih razgovora;
 • pogodbe, namenjene hitri zamenjavi pogodbenega uslužbenca, se ne morejo skleniti za več kot šest mesecev.

Pogodbe, sklenjene za kratkotrajno zamenjavo, so omejene na najdaljše trajanje enega dopusta iz členov 42, 42a in 42b ter naslova IV „Delovni pogoji“ kadrovskih predpisov.

Elektronska prijava

Ali se želite prijaviti na izbirni postopek, ki ga organizira Prevajalski center? Leta 2009 je uvedel spletni prijavni sistem, zato se sprejmejo samo elektronske prijave.

Pred prijavo preberite najpogosteje zastavljena vprašanja – tako boste dobili vse potrebne informacije in se seznanili, kako postopki potekajo.