Allmänna bestämmelser

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Översättningscentrumet behöver kvalificerade medarbetare med särskilda kunskaper och specifik erfarenhet, särskilt på områden med koppling till kärnverksamheten.

Sedan centrumet inrättades har urvalsförfarandena/uttagningsproven haft två syften:

 • Att tillsätta de lediga tjänster som finns med i den tjänsteförteckning som bifogas centrumets budget, antagen av centrumets styrelse.
 •  
  Att rekrytera personal med stor kompetens och integritet bland personer som är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater.

Rekryteringen görs antingen via ett externt urvalsförfarande eller via ett internt urvalsförfarande/uttagningsprov.

Tillfälligt anställda

De allmänna tillämpningsföreskrifterna för förfarandena för att anställa och anlita tillfälligt anställda vid centrumet antogs 2009.

Centrumet använder tillfälligt anställd personal under längre anställningsperioder för att utföra uppgifter av mer permanent natur som är direkt knutna till centrumets administrativa eller organisatoriska ledning (administrativt stöd, IT etc.). 

Tillämpningsföreskrifterna innehåller en detaljerad beskrivning av centrumets och urvalskommittéernas skyldigheter och ansvarsområden i samband med de urvalsförfaranden som organiseras med fullständigt eller partiellt stöd från Europeiska rekryteringsbyrån (Epso).

De viktigaste faserna i urvalsförfarandena anges i tillämpningsföreskrifterna och kan sammanfattas som följer:

 • Den avdelning där ett behov har uppkommit måste först kontrollera om det finns en reservlista som motsvarar den eftersökta profilen, eller utlysa tjänsten internt för att ge de anställda en möjlighet att ansöka. Om det inte finns någon reservlista och om det inte har varit möjligt att tillsätta tjänsten genom att utlysa den internt påbörjas ett externt förfarande. Detta kan motsvara ett specifikt behov i en avdelning (t.ex. behovet av en översättare) eller ett behov som är gemensamt för flera olika avdelningar (t.ex. behovet av sekreterare).
 • Den lediga tjänsten utannonseras med uppgifter om de allmänna och särskilda kunskaper och nyckelkvalifikationer som krävs, anställningens varaktighet, tjänstegrupp och lönegrad samt urvalsförfarandets olika faser (annonserna offentliggörs på översättningscentrumets webbplats och Epsos webbplats, hos medlemsstaternas ständiga representationer och vid behov i internationell eller lokal press och fackpress eller genom andra lämpliga kanaler).
 • Tillsättningsmyndigheten och personalkommittén utser en urvalskommitté.
 • De elektroniska ansökningarna granskas utifrån behörighetskraven (för e ansökningar krävs kompletterande styrkande handlingar i ett senare skede) och de sökande som bäst motsvarar urvalskriterierna identifieras.
 • Det skriftliga provet utformas i enlighet med den lediga tjänstens nivå och profil. Syftet med provet är att utvärdera varje sökandes allmänna lämplighet, språkkunskaper, kunskaper om EU och specialkompetenser. Innehållet i det skriftliga provet bestäms av urvalskommittén. För att garantera att principen om opartiskhet efterlevs är de inlämnade proven anonyma i rättningsskedet
 • Urvalskommittén genomför personliga intervjuer med utvalda sökande. Syftet med intervjuerna är att bedöma varje sökandes personliga egenskaper i förhållande till den sökta tjänsten samt hans/hennes färdigheter, allmänna kunskaper och kunskaper som är specifika för tjänsten. I intervjuerna bedöms också den sökandes motivation, personlighet, muntliga språkfärdighet och förmåga att utvecklas i en mångkulturell miljö.
 • En reservlista upprättas.
 • De sökande informeras om resultatet av det skriftliga provet och intervjuerna och om de har tagits med på reservlistan eller inte.

Tjänstemän:

Urvalsförfarandet för tjänstemän uppfyller bestämmelserna som anges i bilaga III till tjänsteföreskrifterna.

Personalenheten använder Epsos handledning för uttagnings- och urvalskommittéer. Handledningen innehåller en sammanfattning av alla viktiga principer och rutiner och ska vägleda kommittéerna i deras arbete och beslut. 

Översättningscentrumet har organiserat interna uttagningsprov för allmänna profiler som ”sekreterare” eller specifika profiler som ”chef för administrationsavdelningen” för att upprätta en reservlista från vilken centrumet kan rekrytera.

Dessa urvalsförfaranden är endast öppna för personer som arbetar vid översättningscentrumet.

Kontraktsanställda:

Översättningscentrumet kan använda sig av kontraktsanställda för att

 • stärka kapaciteten i stödfunktioner för arbete i projekt med begränsad varaktighet,
 • ersätta tjänstemän/tillfälligt anställda (AD/AST) som är mammalediga, sjuklediga, föräldralediga eller arbetar deltid.

Under 2009 införde centrumet de allmänna tillämpningsföreskrifterna för att anställa och anlita kontraktsanställda. 

För brådskande eller kortvariga vikariat ska följande urvalsförfarande tillämpas:

 • Annonser om lediga platser offentliggörs på webbplatsen under minst två veckor och innehåller uppgifter om de allmänna och specifika kompetenser och viktiga kvalifikationer som krävs.

 

 • En urvalskommitté utses.
 • Ansökningarna granskas och de som bäst motsvarar den profil och kompetens som söks väljs ut.
 • Intervjuer anordnas och sökande väljs ut på grundval av arbetsbeskrivningen i platsannonsen. Syftet med intervjun är att utvärdera de sökandes språkkunskaper och personliga och yrkesmässiga förutsättningar. På grundval av resultatet av intervjun formulerar urvalskommittén ett skriftligt beslut som innehåller skälen för de beslut som fattats.
 • Alla sökande informeras om resultatet av intervjun.
 • Kontrakt för att snabbt ersätta en kontraktsanställd får inte gälla i mer än sex månader.

Kontrakt som avser ett korttidsvikariat har begränsad maximal varaktighet på grund av den särskilda ledighet som anges i artiklarna 42, 42 a, 42 b och Avdelning IV ”om arbetsvillkor” i tjänsteföreskrifterna.

E-ansökan

Är du intresserad av att delta i ett urvalsförfarande som organiseras av översättningscentrumet? Sedan centrumet införde ett elektroniskt ansökningssystem 2009 accepteras enbart e-ansökningar.

Innan du ansöker vill vi be dig läsa igenom våra Vanliga frågor – de ger dig all den information du behöver och beskriver de olika stegen i förfarandet.