Както е предвидено в Регламента за създаването му, Центърът за преводи отговаря на нуждите от езикови услуги на агенциите и другите органи на ЕС. Той може също така да поема евентуална извънредна работа на институциите на ЕС, които имат собствени служби за преводи. Центърът има споразумения за сътрудничество с над 60 възложители на територията на Европейския съюз, както е показано на интерактивната карта по-долу.

Политиката на Центъра за преводи спрямо възложителите има за цел тяхното удовлетворение посредством предлагане на висококачествени езикови услуги в рамките на тясно сътрудничество и обмен на информация.

Ние гледаме на нашите възложители като на партньори в усилията ни да предоставяме на гражданите на ЕС точна и надеждна информация на собствения им език. Ето защо насърчаваме възложителите да изразяват мнението си за извършената от нас работа, както се вижда от описанието „Нашият работен процес“.

Филтър

Европа

Резултати от търсенето: 65 възложители (Начално състояние)
logo partner
Седалище: Люксембург

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Седалище: Валансиен

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

logo partner
Седалище: Любляна

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

logo partner
Седалище: Будапеща

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (Cepol)

logo partner
Седалище: Виена

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

logo partner
Седалище: Хага

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (EUROPOL)

logo partner
Седалище: Брюксел

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия (CCE-DG JUST)

logo partner
Седалище: Кьолн

Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA)

logo partner
Седалище: Билбао

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

logo partner
Седалище: Варшава

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

logo partner
Седалище: Виго

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

logo partner
Седалище: Лисабон

Европейска агенция за морска безопасност (EMSA)

logo partner
Седалище: Ираклион

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

logo partner
Седалище: Копенхаген

Европейска агенция за околната среда (EEA)

logo partner
Седалище: Талин

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)

logo partner
Седалище: Amsterdam

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

logo partner
Седалище: Брюксел

Европейска агенция по отбрана (EDA)

logo partner
Седалище: Хелзинки

Европейска агенция по химикали (ECHA)

logo partner
Седалище: Люксембург

Европейска инвестиционна банка (EIB)

logo partner
Седалище: Брюксел

Европейска комисия - Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ (CCE-EMPLOI)

logo partner
Седалище: Брюксел, Люксембург

Европейска комисия – Генерална дирекция „Писмени преводи“ (CCE-DG T)

logo partner
Седалище: Валета

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

logo partner
Седалище: Люксембург

Европейска сметна палата (ECA)

logo partner
Седалище: Торино

Европейска фондация за обучение (ETF)

logo partner
Седалище: Дъблин

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)

logo partner
Седалище: Франкфурт

Европейска централна банка (ECB)

logo partner
Седалище: Лондон

Европейски банков орган (EBA)

logo partner
Седалище: Брюксел

Европейски икономически и социален комитет (EESC)

logo partner
Седалище: Будапеща

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

logo partner
Седалище: Вилнюс

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

logo partner
Седалище: Брюксел

Европейски надзорен орган по защита на данните (EDPS)

logo partner
Седалище: Страсбург

Европейски омбудсман (OMBUDSMAN)

logo partner
Седалище: Парма

Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

logo partner
Седалище: Париж

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

logo partner
Седалище: Люксембург

Европейски парламент (EP DG Trad)

logo partner
Седалище: Лисабон

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

logo partner
Седалище: Стокхолм

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

logo partner
Седалище: Солун

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

logo partner
Седалище: Хага

Европейско звено за съдебно сътрудничество (EUROJUST)

logo partner
Седалище: Брюксел

Единен съвет за преструктуриране (SRB)

logo partner
Седалище: Брюксел

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

logo partner
Седалище: Брюксел

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME; преди: Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) (EASME)

logo partner
Седалище: Брюксел

Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

logo partner
Седалище: Брюксел

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

logo partner
Седалище: Люксембург

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)

logo partner
Седалище: Брюксел

Изпълнителна агенция на Европейския съвет по научни изследвания (ERC)

logo partner
Седалище: Брюксел

Кабинет на генералния секретар на Европейските училища (EURSC)

logo partner
Седалище: Брюксел

Комитет на регионите на Европейския съюз (CDR/CoR)

logo partner
Седалище: Прага

Надзорен орган за европейската глобална навигационна спътникова система (GSA)

logo partner
Седалище: Франкфурт

Орган за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (EIOPA)

logo partner
Седалище: Мадрид

Сателитен център на Европейския съюз (SatCen )

logo partner
Седалище: Аликанте

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

logo partner
Седалище: Анже

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

logo partner
Седалище: Рига

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните (BEREC)

logo partner
Седалище: Брюксел

Съвет на Европейския съюз (COUNCIL)

logo partner
Седалище: Брюксел

Съвместно предприятие Shift2Rail

logo partner
Седалище: Брюксел

Съвместно предприятие за инициатива за иновативни лекарства (IMI JU)

logo partner
Седалище: Брюксел

Съвместно предприятие „SESAR“ ― СПС (SJU)

logo partner
Седалище: Брюксел

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI JU)

logo partner
Седалище: Брюксел

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH JU)

logo partner
Седалище: Брюксел

Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL JU)

logo partner
Седалище: Брюксел

Съвместно предприятие „Чисто небе“ (CSJU)

logo partner
Седалище: Люксембург

Съд на Европейския съюз (CJEU)

logo partner
Седалище: Барселона

Термоядрен синтез за енергия (F4E)

logo partner
Седалище: Лисабон

Център за морски анализи и операции — Наркотици (MAOC (N)))