Както е предвидено в Регламента за създаването му, Центърът за преводи отговаря на нуждите от езикови услуги на агенциите и другите органи на ЕС. Той може също така да поема евентуална извънредна работа на институциите на ЕС, които имат собствени служби за преводи. Центърът има споразумения за сътрудничество с над 60 възложители на територията на Европейския съюз, както е показано на интерактивната карта по-долу.

Политиката на Центъра за преводи спрямо възложителите има за цел тяхното удовлетворение посредством предлагане на висококачествени езикови услуги в рамките на тясно сътрудничество и обмен на информация.

Ние гледаме на нашите възложители като на партньори в усилията ни да предоставяме на гражданите на ЕС точна и надеждна информация на собствения им език. Ето защо насърчаваме възложителите да изразяват мнението си за извършената от нас работа, както се вижда от описанието „Нашият работен процес“.

Филтър

Европа

Резултати от търсенето: 65 възложители (Начално състояние)
logo partner
Седалище: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Седалище: Valenciennes

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

logo partner
Седалище: Ljubljana

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

logo partner
Седалище: Budapest

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (Cepol)

logo partner
Седалище: Vienna

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

logo partner
Седалище: The Hague

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (EUROPOL)

logo partner
Седалище: Brussels

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия (CCE-DG JUST)

logo partner
Седалище: Cologne

Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA)

logo partner
Седалище: Bilbao

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

logo partner
Седалище: Warsaw

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

logo partner
Седалище: Vigo

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

logo partner
Седалище: Lisbon

Европейска агенция за морска безопасност (EMSA)

logo partner
Седалище: Heraklion

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

logo partner
Седалище: Copenhaguen

Европейска агенция за околната среда (EEA)

logo partner
Седалище: Tallinn

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)

logo partner
Седалище: Amsterdam

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

logo partner
Седалище: Brussels

Европейска агенция по отбрана (EDA)

logo partner
Седалище: Helsinki

Европейска агенция по химикали (ECHA)

logo partner
Седалище: Luxembourg

Европейска инвестиционна банка (EIB)

logo partner
Седалище: Brussels

Европейска комисия - Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ (CCE-EMPLOI)

logo partner
Седалище: Brussels, Luxembourg

Европейска комисия – Генерална дирекция „Писмени преводи“ (CCE-DG T)

logo partner
Седалище: Valetta

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

logo partner
Седалище: Luxembourg

Европейска сметна палата (ECA)

logo partner
Седалище: Turin

Европейска фондация за обучение (ETF)

logo partner
Седалище: Dublin

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)

logo partner
Седалище: Frankfurt

Европейска централна банка (ECB)

logo partner
Седалище: London

Европейски банков орган (EBA)

logo partner
Седалище: Brussels

Европейски икономически и социален комитет (EESC)

logo partner
Седалище: Budapest

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

logo partner
Седалище: Vilnius

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

logo partner
Седалище: Brussels

Европейски надзорен орган по защита на данните (EDPS)

logo partner
Седалище: Strasbourg

Европейски омбудсман (OMBUDSMAN)

logo partner
Седалище: Parma

Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

logo partner
Седалище: Paris

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

logo partner
Седалище: Luxembourg

Европейски парламент (EP DG Trad)

logo partner
Седалище: Lisbon

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

logo partner
Седалище: Stockholm

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

logo partner
Седалище: Thessaloniki

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

logo partner
Седалище: The Hague

Европейско звено за съдебно сътрудничество (EUROJUST)

logo partner
Седалище: Brussels

Единен съвет за преструктуриране (SRB)

logo partner
Седалище: Brussels

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

logo partner
Седалище: Brussels

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME; преди: Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) (EASME)

logo partner
Седалище: Brussels

Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

logo partner
Седалище: Brussels

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

logo partner
Седалище: Luxembourg

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)

logo partner
Седалище: Brussels

Изпълнителна агенция на Европейския съвет по научни изследвания (ERC)

logo partner
Седалище: Brussels

Кабинет на генералния секретар на Европейските училища (EURSC)

logo partner
Седалище: Brussels

Комитет на регионите на Европейския съюз (CDR/CoR)

logo partner
Седалище: Prague

Надзорен орган за европейската глобална навигационна спътникова система (GSA)

logo partner
Седалище: Frankfurt

Орган за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (EIOPA)

logo partner
Седалище: Madrid

Сателитен център на Европейския съюз (SatCen )

logo partner
Седалище: Alicante

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

logo partner
Седалище: Angers

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

logo partner
Седалище: Riga

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните (BEREC)

logo partner
Седалище: Brussels

Съвет на Европейския съюз (COUNCIL)

logo partner
Седалище: Brussels

Съвместно предприятие Shift2Rail

logo partner
Седалище: Brussels

Съвместно предприятие за инициатива за иновативни лекарства (IMI JU)

logo partner
Седалище: Brussels

Съвместно предприятие „SESAR“ ― СПС (SJU)

logo partner
Седалище: Brussels

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI JU)

logo partner
Седалище: Brussels

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH JU)

logo partner
Седалище: Brussels

Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL JU)

logo partner
Седалище: Brussels

Съвместно предприятие „Чисто небе“ (CSJU)

logo partner
Седалище: Luxembourg

Съд на Европейския съюз (CJEU)

logo partner
Седалище: Barcelona

Термоядрен синтез за енергия (F4E)

logo partner
Седалище: Lisbon

Център за морски анализи и операции — Наркотици (MAOC (N)))