Image
Ildikó Horváth
Илдико Хорват, директор на Центъра за преводи от февруари 2022 г.

Директорът на Центъра за преводи е законният представител на агенцията, който се отчита пред управителния съвет. Той отговоря за ръководството и администрацията на Центъра и изпълнява следните основни задължения:

  • изготвяне и изпълнение на работната програма, бюджета и решенията на управителния съвет,
  • изпълнение на задачите, възложени на Центъра,
  • ежедневно ръководство,
  • всички въпроси, свързани с персонала.

Директорът се подпомага от служителите на Центъра, които са разпределени в отдели и секции, както е описано в органиграмата.

Директорът е пряко отговорен за секция „Счетоводство“, местния служител по информатика и сигурност (МСИС) и секция „Външни връзки и комуникация“.

Секция „Счетоводство“

Счетоводителят се назначава от управителния съвет и е независим при изпълнението на своите задължения. Счетоводителят и неговият екип отговарят за управлението на приходите, разходите и счетоводните отчети в съответствие с действащите правила и разпоредби. Счетоводителят отговаря за управлението на касата и фактурирането във връзка с дейностите на Центъра. Счетоводителят изпълнява тези задачи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейската сметна палата и външни одитори.

Местен служител по информатика и сигурност (МСИС)

Задачата на МСИС е да гарантира, че ИТ системите на Центъра отговарят на необходимите стандарти за сигурност.

Служител, отговарящ за управлението на риска и координацията на вътрешния контрол (СУРКВК)

СУРКВК отговаря за разработването и изпълнението на стратегията за вътрешен контрол. СУРКВК организира самооценката на рамката за вътрешен контрол на Центъра и предоставя съвети относно управлението на риска, като гарантира, че рисковете се идентифицират непрекъснато и се управляват по подходящ начин.

Секция „Външни връзки и комуникация“

Секция „Външни връзки и комуникация“ поддържа връзка с възложителите на Центъра с цел да определя нуждите им и да оценява степента на удовлетворението им от услугите на Центъра. Тя постига това чрез редовни посещения при възложителите и периодичните анкети.

В сътрудничество с възложителите секцията организира обучения, семинари и презентации за преводачите на Центъра за по-добро опознаване на тясно специализираните области на дейност и процедури на възложителите. По подобен начин тя организира презентации, за да запознае подробно възложителите с ролята и услугите на Центъра.

Секцията отговаря също за вътрешната и външната комуникация. Тя разпространява информация и новини по интранета, уебсайта, каналите на социалните медии и портала за възложители на Центъра. Секцията подготвя и съгласува целеви публикации, например доклада „Основни събития на годината“ и редица брошури и бюлетини. Тя организира също различни прояви за популяризиране на езиковото многообразие.

Автобиография на директора

Декларация за интереси на директора