Benoît Vitale
Benoît Vitale, изпълняващ длъжността директор на Център за преводи от януари 2019 г.

Директорът на Центъра за преводи е законният представител на агенцията, който се отчита пред управителния съвет. Той отговоря за ръководството и администрацията на Центъра и изпълнява следните основни задължения:

  • изготвяне и изпълнение на работната програма, бюджета и решенията на управителния съвет,
  • изпълнение на задачите, възложени на Центъра,
  • ежедневно ръководство,
  • всички въпроси, свързани с персонала.

Директорът се подпомага от служителите на Центъра, които са разпределени в отдели и секции, както е описано в органиграмата.

Секция „Счетоводство“, бюро „Управление на проекти“ (PMO) и местният служител по информатика и сигурност (МСИС) са под прякото ръководство на директора.

Секция „Счетоводство“

Счетоводителят се назначава от управителния съвет и е независим при изпълнението на своите задължения. Счетоводителят и неговият екип отговарят за управлението на приходите, разходите и счетоводните отчети в съответствие с действащите правила и разпоредби. Счетоводителят отговаря за управлението на касата и фактурирането във връзка с дейностите на Центъра. Той изпълнява тези задачи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейската сметна палата и външни одитори.

Бюро „Управление на проекти“ (PMO)

Бюро „Управление на проекти“ координира стратегическите проекти в различните отдели и секции на Центъра, като по този начин гарантира успешното и устойчиво прилагане на ефективни бизнес решения. Това подобрява услугите както за възложителите, така и за персонала на Центъра.

Местен служител по информатика и сигурност (МСИС)

Задачата на МСИС е да гарантира, че ИТ системите на Центъра отговарят на необходимите стандарти за сигурност.

Автобиография на директора

Декларация за интереси на директора