Изготвяне на програми и отчитане

Въз основа на стратегията на Центъра, приета от управителния съвет, Центърът актуализира всички съответни оперативни многогодишни планове и програмни документи, с цел да приведе стратегията за ИТ, управлението на качеството, политиката по отношение на персонала, управлението на компетентностите и уменията в максимално близко съответствие с целите на дейността си.

Многогодишна стратегия

В многогодишната стратегия е изложена визията за следващите години под формата на стратегически цели, които са доразвити в стратегически приоритети и стратегически инициативи, всички от които трябва да бъдат постигнати през съответния период. През този период изпълнението на стратегията се измерва чрез стратегически ключови показатели за ефективност.

Многогодишна работна програма

Стратегическите цели и дейности се изпълняват посредством набор от стратегически инициативи, които са съчетание от проекти и програми по собствена преценка и с ограничена продължителност, изпълнявани успоредно с текущите оперативни дейности в рамките на многогодишните работни програми на Центъра.

Годишна работна програма

Многогодишните работни програми на Центъра са разбити на годишни работни програми, които привеждат стратегическите цели в съответствие с практическите оперативни дейности, мерки и проекти, изложени по-подробно в работните програми на различните отдели.

Годишен отчет за дейността

В годишния отчет за дейността е представен преглед на дейностите и постиженията на Центъра за съответната година въз основа на целите и задачите, изложени в годишната работна програма.