Центърът за преводи работи с външни доставчици на езикови услуги за превод, езикова редакция, терминология, субтитриране, транскрипция и други езикови услуги, необходими за покриване на нуждите на своите възложители. За възлагане на тези услуги на външни изпълнители Центърът използва рамкови или специфични договори в зависимост от вида на услугата, езиковата комбинация и областта, изисквани от възложителя.

Image
Freelance

Подписват се рамкови договори с доставчици на услуги, които са се представили успешно на поканите за участие в търгове, организирани от Центъра. Тези договори са в сила за 1 година и могат да бъдат подновявани с мълчаливо съгласие за допълнителни срокове от 1 година, но общата продължителност не може да надхвърля 4 години. Връзката с изпълнителите се осъществява чрез групови задачи при поръчка за работа от възложители. Поръчката се изпраща до всички изпълнители и работата отива при онзи, който е класиран най-напред в списъка с всички, които отговорят положително в рамките на определен срок. Специфични договори между Центъра и външен доставчик на езикови услуги се подписват за конкретна езикова услуга и област извън обхвата на рамковия договор или ако никой от изпълнителите от списъка по рамковия договор не е в състояние да изпълни поръчката.

Въведеният в Центъра съвременен, проактивен модел за възлагане на външни изпълнители се основава на три основни елемента: експертни външни доставчици на езикови услуги; система за динамична оценка (повторно класиране) (въведена за първи път в институции на ЕС от Центъра), която осигурява използване на най-добрите доставчици на езикови услуги и предоставяне на езикови ресурси на външните доставчици на услуги в помощ на тяхната работа.

Всички поръчки, изпълнени извън Центъра и предоставени на Центъра от външни доставчици на езикови услуги, следва да бъдат с достатъчно високо качество, за да могат да се използват в този си вид без допълнителна редакция от Центъра. Въпреки това, като част от оценката на Центъра за осигуряване на качеството на тези доставчици на услуги, всички работи се преглеждат систематично от щатните лингвисти на Центъра, като се използва оценителна таблица, за да се гарантира, че са подходящи за целта. В таблицата се съдържа не само обща оценка на качеството на работата, но и, когато е необходимо, подробна информация за вида на установените грешки. Центърът поставя акцент върху пълнотата и точността, правилното цитиране на референтни документи и публикувани материали, спазване на указанията и терминологична и стилистична съгласуваност. Центърът възлага езикови услуги на външни изпълнители основно на 24-те официални езика на ЕС, но също и на други езици, различни от официалните езици на Съюза, като исландски, норвежки, арабски, руски, сръбски, китайски, японски, иврит, фарси и пр.

В повечето случаи Центърът за преводи работи с рамкови договори на базата на система за динамично класиране. 

Центърът извършва контрол на качеството на всички работи, предадени от неговите изпълнители.

Всяка възложена задача се оценява от вътрешните проверяващи на Центъра, като се използва стандартна оценителна таблица. Когато качеството на работата, възложена на външен изпълнител, е оценено като изключително високо (с оценка +1) или неприемливо ниско (с оценка -1), тя се препраща на Комитета за оценка към Центъра, който се състои от независими членове от различни отдели. Ако първоначалната оценка се потвърди от Комитета, определен брой точки (посочени в рамковия договор) се добавят или изваждат от първоначално присъдените точки на изпълнителя и последният може да се придвижи съответно нагоре или надолу в класирането. Когато качеството на работата, възложена на външен изпълнител, е оценено като приемливо (с оценка 0), т.е. предадената работа е на ниво, което може логично да се очаква от професионален лингвист, класирането на изпълнителя остава непроменено.

Това е гаранция, че класирането на изпълнителите отразява действителното качество на услугата, предлагана през целия срок на договора.

Поръчките, изпълнени от външни изпълнители по процедури на договаряне, също подлежат на контрол на качеството по същата процедура, но са изключени от тази система за динамично класиране, която се прилага само към рамкови договори, подписани от Центъра с неговите изпълнители.

Системата за динамично класиране е една от силните страни на модела на Центъра за осигуряване на качеството. Тя позволява на Центъра да реагира много ефективно и помага да се осигури постоянно добро качество с течение на времето.