Възложителите на Центъра за преводи са на територията на цяла Европа и са специализирани в много различни области (напр. образование, заетост, култура, транспорт, научни изследвания и иновации, социални въпроси, околна среда, енергетика, химия, права на собственост, право, бюджет и финанси, външна политика и политика на сигурност, полицейско и съдебно сътрудничество, обществено здравеопазване и защита на потребителите). Центърът предоставя езикови услуги на 24-те официални езика на ЕС, а при поискване и на езици, различни от официалните езици на Съюза. По-конкретно, предлаганите услуги са следните: