Едно от най-забележителните постижения на това междуинституционално сътрудничество беше стартирането през 1999 г. на проекта на Центъра за преводи ІАТЕ (Интерактивна терминология за Европа). С повече от 8 милиона термина на 24-те официални езика на ЕС, днес ІАТЕ е най-голямата терминологична база в света: през 2016 г. нейната публична версия получи 36 милиона запитвания, а версията ѝ за вътрешно ползване (достъпна само за персонала на ЕС) — 18 милиона запитвания.


Тя е достъпна за обществеността от 2007 г. и обединява терминологичните ресурси на всички служби за превод на ЕС. Центърът за преводи управлява техническите аспекти на проекта от името на партньорите на проекта: службите за превод на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет / Комитета на регионите, ГД „Писмени преводи“ към Европейската комисия (SCIC — Service Commun Interprétation-Conférences), Съда на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка, Службата за публикации и Европейската централна банка. Преди да стартира проектът, почти всички тези институции имаха своя собствена база данни от термини, докато днес всички терминологични сбирки от службите за превод на институциите и органите на ЕС са обединени в единна терминологична база данни на ІАТЕ за общо ползване. Достъп за безплатни консултации в нея има на адрес: http://iate.europa.eu.