Ролята на Центъра за преводи бе официално разширена през 1995 г. с изменение на Регламента за създаване на Центъра, насочено към засилване на междуинституционалното сътрудничество в областта на писмения превод.

  • На първо място, на Центъра бе предоставена възможност да разшири дейностите си за превод и свързаните с това дейности с онези институции и органи на ЕС, които имат своя собствена служба за преводи. Този вид сътрудничество е напълно доброволно, но дава възможност на Центъра да поеме евентуално допълнителна работа от тези институции.
  • Второ, Центърът трябваше да има своя роля в междуинституционалното сътрудничество с оглед на рационализиране на методите на работа и постигане на общи икономии от мащаба.

Поради тази причина Центърът е пълноправен член на Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи (ІСТІ), който е форумът за сътрудничество между езиковите служби на институциите и органите на ЕС. Представители на Центъра се срещат редовно с колеги от службите за превод на другите институции за обсъждане на въпроси от общ интерес (набиране на персонал, обмен на персонал, обучение, езикови технологии и пр.) и вземане на решения относно общи проекти (сред които междуинституционални инструменти, като терминологичната база данни ІАТЕ, системата за машинен превод eTranslation и преводната памет Еuramis).