Trainee positions in 2018

Стажове Референтен номер Trainee positions in 2018 - Дата на публикуване: 30.1.2018 r. - Краен срок: 2.3.2018 r.

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2018.

- 1 Maltese translator (Translation Department)
- 1 Irish translator (Translation Department)
- 1 Finnish translator (Translation Department)
- 1 Terminologist (Translation Support Department)
- 2 Linguists specialised in automatic translation and computer assisted translation tools or document engineering students with proven skills in foreign languages (preferably postgraduate) (
Translation Support Department)

The selection procedure CDT-ACII-2017/01 - Translation Support technician is still ongoing, you will be informed about the outcome of your application as soon as the Selection Committee will have finished its work.

Свободни длъжности

Центърът за преводи (СdТ) е многонационално и динамично място за работа. Той предлага възможности за работа на експерти в езиковата област, както и на специалисти с други вътрешноорганизационни функции в различните отдели.

Набирането на персонал става посредством процедури за подбор. На одобрените кандидати се предлагат договори като длъжностни лица на ЕС, срочно наети служители или договорно наети служители. Условията на труд и договорните условия се основават на правилата за персонала, приложими към институциите на ЕС, а именно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

За свободните длъжности могат да кандидатстват граждани на държави — членки на ЕС.

Стажове

Центърът за преводи предлага също така стажове, по-специално на студенти от университетите на държавите — членки на ЕС, и на граждани на страни кандидатки, които искат да разберат по-добре областите на дейност на Центъра и да придобият професионален опит в една мултикултурна и многоезична среда.