Както е предвидено в Регламента за създаването му, Центърът за преводи отговаря на нуждите от езикови услуги на агенциите и другите органи на ЕС. Той може също така да приема задачи от институции на ЕС, които имат собствени служби за преводи, когато те са свръхнатоварени. Центърът има споразумения за сътрудничество със 70 възложители в рамките на Европейския съюз, както е показано на интерактивната карта по-долу.

Политиката на Центъра за преводи към неговите възложители е постигане на тяхното удовлетворение чрез предлагане на висококачествени езикови услуги в рамките на тясно сътрудничество и обмен на информация.

Ние гледаме на нашите възложители като на партньори в усилията ни да достигнем до гражданите на ЕС с точна и достъпна информация на техния собствен език. Ето защо насърчаваме възложителите ни да изказват мнението си за извършената от нас работа, както е описано в статията „Научете за нашия работен процес“.

Институции на ЕС

Институции на ЕС

Съвет на Европейския съюз

Институции на ЕС

Съд на Европейския съюз

Институции на ЕС

Европейска централна банка

Институции на ЕС

Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия

Институции на ЕС

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия

Институции на ЕС

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия

Институции на ЕС

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия

Институции на ЕС

Европейска сметна палата

Институции на ЕС

Европейски парламент — Генерална дирекция „Писмени преводи“

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

Агенции на ЕС

Агенции на ЕС

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС

Агенции на ЕС

Служба на Общността за сортовете растения

Агенции на ЕС

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Агенции на ЕС

Европейски банков орган

Агенции на ЕС

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Агенции на ЕС

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Агенции на ЕС

Европейски център за развитие на професионалното обучение

Агенции на ЕС

Европейска агенция по химикалите

Агенции на ЕС

Европейска агенция по отбрана

Агенции на ЕС

Европейска агенция за околната среда

Агенции на ЕС

Европейска агенция за контрол на рибарството

Агенции на ЕС

Европейски орган за безопасност на храните

Агенции на ЕС

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Агенции на ЕС

Европейски институт за равенство между половете

Агенции на ЕС

Европейски институт за иновации и технологии

Агенции на ЕС

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Агенции на ЕС

Европейски орган по труда

Агенции на ЕС

Европейска агенция по морска безопасност

Агенции на ЕС

Европейска агенция по лекарствата

Агенции на ЕС

Европейска прокуратура

Агенции на ЕС

Европейски орган за ценни книжа и пазари

Агенции на ЕС

Европейска фондация за обучение

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за основните права

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

Агенции на ЕС

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Агенции на ЕС

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Агенции на ЕС

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз

Агенции на ЕС

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Агенции на ЕС

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Агенции на ЕС

Сателитен център на Европейския съюз

Агенции на ЕС

Център за морски анализи и операции — (Наркотици)

Агенции на ЕС

Единен съвет за преструктуриране

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Изпълнителни агенции

Изпълнителни агенции

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда

Изпълнителни агенции

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

Изпълнителни агенции

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията

Изпълнителни агенции

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за малките и средните предприятия

Изпълнителни агенции

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет

Изпълнителни агенции

Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания

Съвместни предприятия

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Чист водород“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC)

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Други органи

Други органи

Европейски надзорен орган по защита на данните

Други органи

Европейска инвестиционна банка

Други органи

Европейски омбудсман

Други органи

Европейско училище Люксембург II

Други органи

Кабинет на главния секретар на Европейските училища

Други органи

Единен патентен съд

Consultative bodies

Consultative bodies

Европейски комитет на регионите

Consultative bodies

Европейският икономически и социален комитет