Терминология

Терминологичната работа се състои в създаването на пълни терминологични речници с изходни и целеви термини, определения, източници и контекстуални препратки, бележки и др., с цел тази информация да бъде включена в междуинституционалната терминологична база данни IATE (Интерактивна терминология за Европа).

Прочетете брошурите:

Терминологични списъци

Тази услуга се състои в превод на опростени списъци с термини (обикновено съществителни имена и изрази с такива имена), без да се посочват определения, източници, контекст, бележки и т.н.

Редактиране на терминологични списъци

Тази услуга се състои в преглед на двуезичен списък с термини, за да се установи дали е годен за целта, за която е предназначен, посредством сравняване на изходните и целевите термини и внасяне на необходимите поправки. Ако обаче по време на редактирането на терминологичния списък преводачът счете, че е необходимо той да бъде съществено преработен, Центърът може да откаже заявката за редактирането му и да препоръча на възложителя вместо това да заяви превод на списъка с термини.