Европейска прокуратура

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Европейски орган по труда

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

Служба на Общността за сортовете растения

Европейска агенция по морска безопасност

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

Единен съвет за преструктуриране

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Европейски център за развитие на професионалното обучение

Сателитен център на Европейския съюз

Европейска агенция по лекарствата

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС

Център за морски анализи и операции — (Наркотици)

Европейски институт за иновации и технологии

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Европейски институт за равенство между половете

Агенция на Европейския съюз за основните права

Европейски орган за безопасност на храните

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

Европейска агенция за контрол на рибарството

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

Европейска агенция за околната среда

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Европейска агенция по отбрана

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Европейска агенция по химикалите

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Европейски банков орган

Европейска фондация за обучение

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Европейски орган за ценни книжа и пазари