Определение за „стаж“

Центърът за преводи предлага стажове, по-специално за студенти от университетите на държавите — членки на Европейския съюз, и за граждани на страни кандидатки, които желаят да опознаят по-добре областите на дейност на Центъра и да придобият опит в мултикултурна и многоезична среда, с възможност за осъществяване на контакти.

Продължителност на стажа

Продължителността на стажа е не по-малко от три месеца и не повече от шест месеца.

Критерии за допускане

За стаж могат да кандидатстват лица, които към момента на подаване на заявление за стаж отговарят на следните изисквания:

  • образование: завършени най-малко четири семестъра университетско или равностойно образование в област, която представлява интерес за Центъра;
  • равнище на уменията: известен първоначален опит в една от областите на дейност на Центъра;
  • езикови умения: задълбочено владеене на един от основните езици на Европейския съюз и задоволително познаване на друг език на ЕС до степен, необходима за изпълнението на техните задължения. Доброто познаване на един от работните езици на Центъра (френски или английски език) е предимство. Кандидатите от страните кандидатки трябва да имат задълбочено владеене на поне един от езиците на страните кандидатки и добро познаване на английски или френски език.

Участие в процедурата на подбор

Преди началото на всяка календарна година Центърът взема решение относно броя на предлаганите стажове в зависимост от равнището на отпуснатите бюджетни кредити и възможността на всеки от отделите да приеме стажант.

След това Центърът публикува покана за подаване на заявления за стаж на своя уебсайт, в която се посочват различните етапи на процедурата на подбор (критерии за допускане и подбор, формуляр на заявлението и др.).​

Стипендии

Стажантите получават месечна стипендия, възлизаща на 25% от основната месечна заплата на срочно нает служител, степен AD5, ниво 1, считано от първия ден на стажа.

За допълнителна информация можете да прегледате или изтеглите административното решение на Центъра относно стажовете на: Administrative Decision/DA_012010