Центърът за преводи работи с външни доставчици на езикови услуги за превод, изменение, проверка, редактиране, терминология и списъци с термини за покриване на нуждите от езикови услуги на своите възложители.

External language service provider

За възлагане на тези услуги на външни изпълнители Центърът използва рамка от специфични договори в зависимост от вида на услугата, езиковата комбинация и областта, изисквани от възложителя. Подписват се рамкови договори с доставчици на услуги, които са се представили успешно на поканите за участие в търгове, организирани от Центъра. Тези договори са в сила за 1 година и могат да бъдат подновявани с мълчаливо съгласие за допълнителни срокове от 1 година, но общата продължителност не може да надхвърля 4 години. С изпълнителите се установява контакт, когато възложителят даде поръчка за работа. Ако първият изпълнител по списъка не е в състояние да изпълни поръчката или не отговори, Центърът може да предложи работата на втория изпълнител и така нататък по низходящ ред в списъка. Подписват се специфични договори между Центъра и външен доставчик на езикови услуги за определена езикова услуга и област извън обхвата на рамковия договор или ако никой от изпълнителите от списъка по рамковия договор не е в състояние да изпълни задачата.

Въведеният в Центъра съвременен, проактивен модел за възлагане на външни изпълнители се основава на три основни елемента: експертни доставчици на езикови услуги; система за динамична оценка (повторно класиране), въведена за първи път в ЕС от Центъра, която осигурява използване на най-добрите доставчици на езикови услуги; и предоставяне на езикови ресурси на външните доставчици на услуги в помощ на тяхната работа.

Всички поръчки, изпълнени извън Центъра и предоставени на Центъра от външни доставчици на езикови услуги, следва да бъдат с достатъчно високо качество, за да могат да се използват в този си вид без допълнителна редакция от Центъра.  Въпреки това, като част от оценката на Центъра за гарантиране на качеството на тези доставчици на услуги, всички техни работи се преглеждат систематично от щатните преводачи на Центъра, като се използва оценителна таблица, за да се гарантира, че са подходящи за целта. В таблицата се съдържа не само обща оценка на качеството на превода или редактирането, но и, когато е необходимо, подробна информация за вида на установените грешки. Центърът поставя акцента върху пълнотата и точността, правилното цитиране на референтни документи и публикувани материали, спазване на указанията и терминологична и стилистична съгласуваност.
Центърът възлага езикови услуги на външни изпълнители основно на 24-те официални езика на ЕС, но също и на други езици, различни от официалните езици на Съюза, като исландски, норвежки, арабски, руски, сръбски, китайски, японски, иврит, фарси и пр.