Programy a zprávy

Na základě strategie střediska přijaté správní radou aktualizuje středisko všechny související operační víceleté plánovací a programové dokumenty tak, aby jeho strategie pro IT, řízení kvality, personální politika i řízení kompetencí a dovedností byly co nejvíce v souladu s cíli jeho činnosti.

Víceletá strategie

Víceletá strategie vytyčuje vizi pro nadcházející roky. Je formulována prostřednictvím strategických cílů, dále rozpracovaných ve formě strategických záměrů a strategických iniciativ. Všechny tyto cíle, záměry a iniciativy mají být realizovány během referenčního období. V průběhu tohoto období se provádění strategie hodnotí pomocí strategických klíčových ukazatelů výkonnosti.

Víceletý pracovní program

Strategické záměry a akce se provádějí prostřednictvím skupiny strategických iniciativ, což jsou soubory časově omezených nepovinných projektů a programů realizovaných společně s každodenními operačními činnostmi střediska v rámci jeho víceletých pracovních programů.

Roční pracovní program

Víceleté pracovní programy střediska se člení na roční pracovní programy, které uvádějí strategické záměry do souladu s praktickými operačními činnostmi, akcemi a projekty, podrobněji popsanými v pracovních programech jednotlivých odborů.

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti podává přehled činností a výsledků střediska za daný rok na základě záměrů a cílů uvedených v ročním pracovním programu.