Jako každá hladce fungující organizace má i překladatelské středisko jedinou centrální jednotku, která je hybnou silou jeho činnosti. Tuto úlohu plní odbor podpory překladu.

Tento odbor tvoří oddělení řízení pracovních postupů, oddělení pro rozvoj činnosti a podporu překladatelské činnosti a interinstitucionální skupina IATE.

Oddělení řízení pracovních postupů

Oddělení řízení pracovních postupů je odpovědné za řádné zpracování všech zakázek zadávaných překladatelskému středisku – od zpracování příchozích zakázek po dodání hotových dokumentů. Překladatelské středisko pracuje zejména na základě rámcových smluv.
Pracovníci tohoto oddělení jsou odpovědní za:

  • přijímání, analyzování a potvrzování zakázek, v případě potřeby prostřednictvím jednání se zákazníky,
  • zadávání práce v oblasti překladu, revize, redakce a terminologie interním a externím překladatelům,
  • zajišťování, aby soubory, se kterými musí překladatelé pracovat, byly editovatelné a aby dokumenty byly před odevzdáním zákazníkovi správně naformátovány,
  • co nejsmysluplnější využívání nástrojů jazykové technologie ke zpracování příchozích souborů,
  • zajišťování, aby všechny práce byly odevzdávány zadavatelům v dohodnuté lhůtě a v požadovaném formátu,
  • shromažďování údajů potřebných k fakturaci poskytnutých služeb.

V průběhu celého procesu překladu poskytuje oddělení řízení pracovních postupů překladatelům jazykovou a technickou podporu. Kromě toho pořádá školení v různých oblastech své činnosti (např. používání technologií).

Oddělení pokročilých jazykových řešení

Oddělení pokročilých jazykových řešení se skládá z těchto útvarů:

  • skupina pro jazykové technologie, která sleduje trendy a inovace v odvětví jazykových služeb, analyzuje způsoby, jakými může překladatelské středisko co nejlépe pomáhat zákazníkům s plněním jejich komunikačních potřeb, a rozvíjí a podporuje služby strojového překladu a automatického rozpoznávání řeči,
  • skupina pro správu terminologie, která poskytuje a udržuje specializované jazykové zdroje a nástroje v oblasti terminologie,
  • skupina pro ochranné známky EU a průmyslové vzory, která řídí celý pracovní tok v oblasti překladu ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství.

Interinstitucionální skupina IATE

Překladatelské středisko zajišťuje jménem partnerů projektu IATE koordinaci a hostování interinstitucionální skupiny IATE a portálu EurTerm (interinstitucionální platformy pro spolupráci terminologů).