Administration Department
S. Miggiano
vedoucí
  • Skupina pro finanční záležitosti
  • Oddělení strategického plánování
  • Právní oddělení
  • Oddělení infrastruktury a ostrahy
  • Personální oddělení

Odbor správy poskytuje administrativní a technickou podporu v oblasti lidských zdrojů, rozpočtového a strategického plánování, právních záležitostí, výzev k podávání nabídek, účetnictví, infrastruktury a bezpečnosti.

Účetní

Účetní, kterého jmenuje správní rada, je při plnění svých povinností nezávislý. Účetní je spolu se svým týmem odpovědný za řízení příjmů, výdajů a účtů v souladu s platnými pravidly a předpisy. Účetní má na starosti správu pokladny a fakturaci související s činnostmi střediska. Při plnění těchto úkolů účetní těsně spolupracuje s Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem a externími auditory.

Oddělení rozpočtového a strategického plánování

Oddělení rozpočtového a strategického plánování zajišťuje řádné finanční řízení střediska v souladu s platnými pravidly a předpisy. Koordinuje přípravu a sledování rozpočtu střediska a udržuje intenzivní kontakty se zákazníky, aby jejich rozpočtové prognózy mohlo zohledňovat na straně příjmů rozpočtu střediska.

Dalším důležitým úkolem je kontrola ex anteex post týkající se finančních transakcí.

Oddělení koordinuje přípravu a provádění víceleté strategie střediska a jeho víceletých pracovních programů. Pomáhá také s přípravou výroční zprávy o činnosti. Kromě toho koordinuje opatření na řízení rizik a vnitřní kontrolu a provádí jejich sledování.

Právní oddělení

Právní oddělení řeší všechny právní záležitosti, se kterými se překladatelské středisko v rámci své činnosti setkává. Zastupuje středisko ve veškerých soudních sporech.

Oddělení je odpovědné za přípravu a správu ujednání mezi střediskem a jeho zákazníky. Zabývá se také veškerými smluvními záležitostmi ve vztahu k dodavatelům střediska a poskytovatelům služeb a poskytuje právní poradenství vedoucím pracovníkům střediska.

Aby bylo možné zajišťovat překlady v širokém spektru oborů, středisko sestavuje a průběžně aktualizuje seznamy externích poskytovatelů jazykových služeb, kteří se specializují na oblasti činnosti zákazníků střediska. To se provádí prostřednictvím veřejných nabídkových řízení, které organizuje právní oddělení.

Skupina pro infrastrukturu a bezpečnost

Skupina pro infrastrukturu a bezpečnost zajišťuje náležitou ochranu zaměstnanců, údajů, budov a vybavení střediska před veškerými hrozbami pro jejich bezpečnost, jakož i dodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Skupina spravuje movitý i nemovitý majetek a je odpovědná za koordinaci zachování kontinuity činností v případě významného narušení provozu střediska. Kromě toho tato skupina podporuje ekologická opatření ve středisku a zvyšuje povědomí zaměstnanců o nakládání s odpady.

Personální oddělení

Personální oddělení vypracovává, koordinuje a provádí personální politiku a poskytuje vedoucím pracovníkům a zaměstnancům střediska poradenství a pokyny v personálních otázkách. Jeho role souvisí zejména s výběrem, náborem a kariérním rozvojem (odbornou přípravou, řízením dovedností, hodnocením a povyšováním) zaměstnanců a stážistů. Oddělení má na starosti také rozpočtové a finanční záležitosti týkající se výdajů na zaměstnance.