Benoît Vitale
Benoît Vitale, úřadující ředitel překladatelského střediska od ledna 2019

Ředitel překladatelského střediska je zákonným zástupcem agentury a je podřízen správní radě. Odpovídá za řízení a správu překladatelského střediska a má tyto hlavní povinnosti:

  • příprava a plnění pracovního programu, rozpočtu a rozhodnutí přijímaných správní radou,
  • plnění úkolů svěřených překladatelskému středisku,
  • běžná správa a
  • veškeré personální otázky.

Řediteli při plnění úkolů pomáhají zaměstnanci překladatelského střediska začlenění do různých odborů a oddělení, jak je patrné z organizační struktury.

Ředitel je přímo odpovědný za účetní oddělení a kancelář řízení projektů, jakož i za úředníka pro bezpečnost informatiky na místní úrovni (LISO).

Účetní oddělení

Účetního jmenuje správní rada a při plnění svých povinností postupuje nezávisle. Účetní je spolu se svým týmem odpovědný za řízení příjmů, výdajů a účtů v souladu s platnými pravidly a předpisy. Účetní má na starosti správu pokladny a fakturaci související s činnostmi překladatelského střediska. Při plnění těchto úkolů účetní úzce spolupracuje s Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem a externími auditory.

Kancelář řízení projektů

Kancelář řízení projektů koordinuje strategické projekty napříč různými odbory a odděleními překladatelského střediska a zajišťuje tak v rámci činností střediska úspěšné a udržitelné zavádění efektivních řešení. To vede ke zlepšování služeb pro zákazníky i zaměstnance.

Úředník pro bezpečnost informatiky na místní úrovni (LISO)

Úředník pro bezpečnost informatiky na místní úrovni (LISO z angl. Local Informatics Security Officer) odpovídá za to, aby systémy informačních technologií překladatelského střediska splňovaly příslušné bezpečnostní normy.

Životopis ředitele

Prohlášení ředitele o zájmech