Administration Department
  • Gruppen for økonomisk forvaltning
  • Sektionen for strategisk planlægning
  • Sektionen for retlige anliggender
  • Sektionen for faciliteter og sikkerhed
  • Sektionen for menneskelige ressourcer

Administrationsafdelingen yder administrativ og teknisk støtte på områderne for menneskelige ressourcer (HR), budgetmæssig og strategisk planlægning, juridiske anliggender, udbud, regnskab, infrastruktur og sikkerhed.

Regnskabsføreren

Regnskabsføreren udnævnes af bestyrelsen og er uafhængig i udførelsen af sine opgaver. Regnskabsføreren og dennes team er ansvarlig for forvaltningen af indtægter, udgifter og regnskaber i overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser. Regnskabsføreren er ansvarlig for likviditetsstyringen og faktureringen i relation til centrets aktiviteter. Med henblik på at udføre disse opgaver arbejder regnskabsføreren tæt sammen med Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og eksterne revisorer.

Sektionen for budgetmæssig og strategisk planlægning

Sektionen for budgetmæssig og strategisk planlægning sikrer, at centrets finansielle ledelse fungerer efter hensigten og overholder de gældende bestemmelser. Den koordinerer udarbejdelsen og opfølgningen af centrets budget og er i tæt kontakt med centrets kunder med henblik på at inkorporere deres budgetoverslag i centrets budgetindtægter.

En anden vigtig opgave er forudgående og efterfølgende kontrol af finansielle transaktioner.

Sektionen koordinerer udarbejdelsen og gennemførelsen af centrets flerårige strategi og flerårige arbejdsprogrammer. Den bistår også med udarbejdelsen af årsberetningen. Desuden koordinerer og overvåger den gennemførelsen af risikostyring og intern kontrol.

Sektionen for retlige anliggender

Sektionen for retlige anliggender håndterer alle retlige spørgsmål, der måtte opstå for Oversættelsescentret i forbindelse med dets aktiviteter. Den repræsenterer centret i alle tvister.

Sektionen er ansvarlig for udarbejdelse og forvaltning af ordninger mellem centret og dets kunder. Den beskæftiger sig også med kontraktlige spørgsmål i forhold til centrets leverandører og tjenesteudbydere og fungerer som juridisk rådgiver for centrets ledelse.

For at dække behovet for oversættelser på en lang række områder udarbejder og opdaterer centret lister over eksterne leverandører af sprogydelser, der er specialiseret i de aktivitetsområder, som centrets kunder beskæftiger sig med. Dette arbejde udføres ved hjælp af offentlige udbudsprocedurer, der afholdes af sektionen.

Facilitets- og sikkerhedsgruppen

Facilitets- og sikkerhedsgruppen sikrer, at Oversættelsescentrets medarbejdere, data, bygninger og udstyr er beskyttet i tilstrækkelig grad mod sikkerhedstrusler, og at bestemmelserne om arbejdsmiljø overholdes og gennemføres. Gruppen forvalter løsøre og fast ejendom og er ansvarlig for koordineringen af forretningskontinuitet i tilfælde af afbrydelser af centrets aktiviteter. Derudover fremmer gruppen miljøvenlige foranstaltninger i centret og øger personalets bevidsthed om affaldshåndtering.

Sektionen for menneskelige ressourcer

Sektionen for menneskelige ressourcer udarbejder, koordinerer og gennemfører HR-politikker og yder råd og vejledning til centrets ledelse og personale om HR-spørgsmål. Dens rolle er navnlig knyttet til udvælgelsen og ansættelsen af personale og praktikanter og deres karriereudvikling (uddannelse, kompetencestyring, evaluering og forfremmelse). Denne sektion er også ansvarlig for budgetmæssige og finansielle spørgsmål vedrørende personaleudgifter.