Som det fremgår af vores grundforordning, udfører vi oversættelsesarbejde for EU's agenturer og andre organer. Vi kan også aftage opgaver fra EU-institutioner, som har deres egne oversættelsestjenester, når der er spidsbelastningsperioder. Vi har indgået samarbejdsaftaler med over 60 kunder i hele EU, som vist på det interaktive kort nedenfor.

Vores kundepolitik er at sikre kundetilfredshed ved at tilbyde oversættelsestjenester af høj kvalitet gennem tæt samarbejde og informationsudveksling.

Vi betragter vores kunder som samarbejdspartnere i bestræbelserne på at give EU-borgerne korrekt og letlæselig information på deres eget sprog. Vi opfordrer også vores kunder til at give os feedback på det arbejde, vi har udført, som beskrevet i afsnittet om vores workflow.

Filter

Europa

Søgeresultater: 67 kunde(r) (nulstil)
logo partner

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Location: London
logo partner

Den Europæiske Centralbank (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Den Europæiske Ombudsmand

Location: Strasbourg
logo partner

Den Europæiske Revisionsret

Location: Luxembourg
logo partner

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

Location: The Hague
logo partner

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Den Europæiske Unions Domstol

Location: Luxembourg
logo partner

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

Location: Valenciennes
logo partner

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

Location: Turin
logo partner

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)

Location: Brussels
logo partner

Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

Location: Prague
logo partner

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Location: Dublin
logo partner

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Det Europæiske Regionsudvalg

Location: Brussels
logo partner

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Location: Brussels
logo partner

EF-Sortsmyndigheden (CPVO)

Location: Angers
logo partner

EU-Satellitcentret (Satcen )

Location: Madrid
logo partner

Eurojust

Location: The Hague
logo partner

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere (JUST)

Location: Brussels
logo partner

Europa-Parlamentet (Generaldirektoratet for Oversættelse)

Location: Luxembourg
logo partner

Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

Location: Brussels
logo partner

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)

Location: Luxembourg
logo partner

Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

Location: Brussels
logo partner

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)

Location: Brussels
logo partner

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet Clean Sky 2

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet ECSEL

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet for IMI 2

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet Fusion for Energy

Location: Barcelona
logo partner

Fællesforetagendet Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Generalsekretariatet for Europaskolerne (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Maritime Analysis and Operation Centre – Narcotics (MAOC – N)

Location: Lisbon
logo partner

Rådet for Den Europæiske Union

Location: Brussels
logo partner

SESAR-fællesforetagendet

Location: Brussels
logo partner

Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

Location: Riga