Som det fremgår af vores grundforordning, udfører vi oversættelsesarbejde for EU's agenturer og andre organer. Vi kan også aftage opgaver fra EU-institutioner, som har deres egne oversættelsestjenester, når der er spidsbelastningsperioder. Vi har indgået samarbejdsaftaler med over 60 kunder i hele EU, som vist på det interaktive kort nedenfor.

Vores kundepolitik er at sikre kundetilfredshed ved at tilbyde oversættelsestjenester af høj kvalitet gennem tæt samarbejde og informationsudveksling.

Vi betragter vores kunder som samarbejdspartnere i bestræbelserne på at give EU-borgerne korrekt og letlæselig information på deres eget sprog. Vi opfordrer også vores kunder til at give os feedback på det arbejde, vi har udført, som beskrevet i afsnittet om vores workflow.

Filter

Europa

Søgeresultater: 65 kunde(r) (nulstil)
logo partner
Hjemsted: Ljubljana

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

logo partner
Hjemsted: London

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

logo partner
Hjemsted: Frankfurt

Den Europæiske Centralbank (ECB)

logo partner
Hjemsted: Parma

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

logo partner
Hjemsted: Luxembourg

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

logo partner
Hjemsted: Strasbourg

Den Europæiske Ombudsmand

logo partner
Hjemsted: Luxembourg

Den Europæiske Revisionsret

logo partner
Hjemsted: Brussels

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

logo partner
Hjemsted: Frankfurt

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

logo partner
Hjemsted: Vienna

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

logo partner
Hjemsted: The Hague

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

logo partner
Hjemsted: Budapest

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

logo partner
Hjemsted: Luxembourg

Den Europæiske Unions Domstol

logo partner
Hjemsted: Valenciennes

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

logo partner
Hjemsted: Alicante

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

logo partner
Hjemsted: Paris

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

logo partner
Hjemsted: Tallinn

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

logo partner
Hjemsted: Warsaw

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

logo partner
Hjemsted: Heraklion

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

logo partner
Hjemsted: Bilbao

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

logo partner
Hjemsted: Valetta

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

logo partner
Hjemsted: Stockholm

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

logo partner
Hjemsted: Thessaloniki

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

logo partner
Hjemsted: Turin

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

logo partner
Hjemsted: Vigo

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)

logo partner
Hjemsted: Prague

Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

logo partner
Hjemsted: Budapest

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

logo partner
Hjemsted: Vilnius

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

logo partner
Hjemsted: Dublin

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

logo partner
Hjemsted: Helsinki

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

logo partner
Hjemsted: Cologne

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

logo partner
Hjemsted: Amsterdam

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

logo partner
Hjemsted: Copenhaguen

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

logo partner
Hjemsted: Lisbon

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Det Europæiske Regionsudvalg

logo partner
Hjemsted: Lisbon

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

logo partner
Hjemsted: Angers

EF-Sortsmyndigheden (CPVO)

logo partner
Hjemsted: Madrid

EU-Satellitcentret (Satcen )

logo partner
Hjemsted: The Hague

Eurojust

logo partner
Hjemsted: Brussels

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (EMPLOI)

logo partner
Hjemsted: Brussels, Luxembourg

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere (JUST)

logo partner
Hjemsted: Luxembourg

Europa-Parlamentet (Generaldirektoratet for Oversættelse)

logo partner
Hjemsted: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

logo partner
Hjemsted: Luxembourg

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Fællesforetagendet Clean Sky 2

logo partner
Hjemsted: Brussels

Fællesforetagendet ECSEL

logo partner
Hjemsted: Brussels

Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI JU)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2

logo partner
Hjemsted: Brussels

Fællesforetagendet for IMI 2

logo partner
Hjemsted: Barcelona

Fællesforetagendet Fusion for Energy

logo partner
Hjemsted: Brussels

Fællesforetagendet Shift2Rail

logo partner
Hjemsted: Brussels

Generalsekretariatet for Europaskolerne (EURSC)

logo partner
Hjemsted: Lisbon

Maritime Analysis and Operation Centre – Narcotics (MAOC – N)

logo partner
Hjemsted: Brussels

Rådet for Den Europæiske Union

logo partner
Hjemsted: Brussels

SESAR-fællesforetagendet

logo partner
Hjemsted: Riga

Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)