Programmering og rapportering

På grundlag af centrets strategi, som bestyrelsen har vedtaget, opdaterer centret alle relevante operationelle flerårige planlægnings- og programmeringsdokumenter for at så vidt muligt at bringe IT-strategien, kvalitetsstyringen, personalepolitikken og forvaltningen af kompetencer og færdigheder i overensstemmelse med sine forretningsmålsætninger.

Flerårig strategi

Den flerårige strategi fastlægger visionerne for de kommende år og kommer til udtryk i strategiske mål, der yderligere afgrænses i strategiske målsætninger og i strategiske initiativer, der alle gennemføres i referenceperioden. I løbet af denne periode måles gennemførelsen af strategien gennem strategiske nøgleresultatindikatorer.

Flerårigt arbejdsprogram

De strategiske målsætninger og foranstaltninger gennemføres gennem et sæt strategiske initiativer, der er samlinger af vilkårlige projekter og programmer af tidsubegrænset varighed, der gennemføres sideløbende med organisationens daglige operationelle aktiviteter inden for rammerne af centrets flerårige arbejdsprogrammer.

Årligt arbejdsprogram

Centrets flerårige arbejdsprogrammer er opdelt i årlige arbejdsprogrammer, der tilpasser de strategiske målsætninger til de praktiske operationelle aktiviteter, foranstaltninger og projekter, som der er redegjort nærmere for i de forskellige afdelingers arbejdsprogrammer.

Årsberetning

Årsberetningen giver et overblik over centrets aktiviteter og resultater for et givet år baseret på målsætningerne og målene i det årlige arbejdsprogram.