Oversættelsescentret planlægger som alle andre EU-institutioner og -organer sine aktiviteter på forskellige niveauer og gennem forskellige dokumenter. Den flerårige strategi fastlægger visionerne for de kommende år og kommer til udtryk i strategiske mål, der yderligere afgrænses i strategiske målsætninger og i strategiske initiativer, der alle gennemføres i referenceperioden. I løbet af denne periode måles gennemførelsen af strategien gennem strategiske nøgleresultatindikatorer. Den detaljerede gennemførelse af strategien er fastsat i centrets flerårige programmeringsdokumenter og årlige arbejdsprogrammer. En sammenfatning af de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af strategien og arbejdsprogrammerne, findes i centrets årsberetninger. Med henblik på finansieringen af de forskellige aktiviteter, der er skitseret i strategien og arbejdsprogrammerne, udarbejder centret årlige budgetter, der, sammen med programmeringsdokumenterne, vedtages af bestyrelsen. Centrets budget indeholder oplysninger om overslagene over indtægter og udgifter for et bestemt år. Endelig fremlægger centret hvert år sit årsregnskab, hvormed der gives et billede af gennemførelsen af budgettet.

Centrets strategi for 2016-2020

Centrets vision om at blive et ekspertisecenter for levering af sprogydelser til EU's agenturer og organer senest i 2020 udgør kernen i strategien for 2016-2020.

Som fælles leverandør af sprogydelser til EU's agenturer og organer fortsætter centret med aktivt at bidrage til Den Europæiske Unions prioriterede opgave, nemlig at gøre EU til et fællesskab forankret i demokratisk forvandling. Gennem opfyldelsen af sit mandat fremmer centret effektiv flersprogethed i EU ved at udfylde sin rolle i partnerskab med sine kunder med hensyn til at sikre EU's borgere adgang til oplysninger på de forskellige EU-sprog.

Centret fortsætter også med at opfylde sit andet mandat, der går ud på at bidrage til rationaliseringen af anvendelsen af ressourcer og harmoniseringen af procedurer i forbindelse med EU-oversættelse gennem interinstitutionelt samarbejde.

Strategiens vigtigste fokus er at optimere værdiskabelsen for centrets kunder og samtidig sikre centrets langsigtede bæredygtighed.