Som fastsat i dets oprettelsesforordning udfører Oversættelsescentret sprogtjenester for EU's agenturer og andre organer. Det kan også i spidsbelastningsperioder aflaste de EU-institutioner, der har deres egne oversættelsestjenester. Det har indgået samarbejdsaftaler med 70 kunder i hele Den Europæiske Union, som vist på det interaktive kort nedenfor.

Oversættelsescentrets kundepolitik er at sikre kundetilfredshed ved at tilbyde sprogtjenester af høj kvalitet gennem tæt samarbejde og informationsudveksling.

Vi betragter vores kunder som samarbejdspartnere i bestræbelserne på at sikre EU-borgerne korrekt og letlæselig information på deres eget sprog. Vi opfordrer derfor også vores kunder til at give os feedback på det arbejde, vi laver. Se mere herom i afsnittet om vores workflow.

EU-institutioner

EU-institutioner

Rådet for Den Europæiske Union

EU-institutioner

Den Europæiske Unions Domstol

EU-institutioner

Den Europæiske Centralbank

EU-institutioner

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

EU-institutioner

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er

EU-institutioner

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere

EU-institutioner

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse

EU-institutioner

Den Europæiske Revisionsret

EU-institutioner

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Oversættelse

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

EU-agenturer

EU-agenturer

Agenturet for Støtte til BEREC

EU-agenturer

EF-Sortsmyndigheden

EU-agenturer

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

EU-agenturer

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

EU-agenturer

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

EU-agenturer

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

EU-agenturer

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

EU-agenturer

Det Europæiske Kemikalieagentur

EU-agenturer

Det Europæiske Forsvarsagentur

EU-agenturer

Det Europæiske Miljøagentur

EU-agenturer

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur

EU-agenturer

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

EU-agenturer

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

EU-agenturer

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

EU-agenturer

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

EU-agenturer

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

EU-agenturer

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

EU-agenturer

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

EU-agenturer

Det Europæiske Lægemiddelagentur

EU-agenturer

Den Europæiske Anklagemyndighed

EU-agenturer

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

EU-agenturer

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Asylagentur

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur

EU-agenturer

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

EU-agenturer

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

EU-agenturer

EU-Satellitcentret

EU-agenturer

Maritime Analysis and Operation Centre — Narcotics

EU-agenturer

Den Fælles Afviklingsinstans

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Forvaltningsorganer

Forvaltningsorganer

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø

Forvaltningsorganer

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur

Forvaltningsorganer

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område

Forvaltningsorganer

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er

Forvaltningsorganer

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd

Forvaltningsorganer

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning

Fællesforetagender

Fællesforetagender

Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier

Fællesforetagender

Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa

Fællesforetagender

Fællesforetagendet for ren luftfart

Fællesforetagender

Fællesforetagendet for ren brint

Fællesforetagender

Fællesforetagendet for Europas jernbaner

Fællesforetagender

Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (fællesforetagendet EuroHPC)

Fællesforetagender

Fællesforetagendet Fusion for Energy

Fællesforetagender

Fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed

Fællesforetagender

Fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 3

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Andre organer

Andre organer

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Andre organer

Den Europæiske Investeringsbank

Andre organer

Den Europæiske Ombudsmand

Andre organer

Europaskolen Luxembourg II

Andre organer

Kontoret for Europaskolernes generalsekretær

Andre organer

Den Fælles Patentdomstol

Consultative bodies

Consultative bodies

Det Europæiske Regionsudvalg

Consultative bodies

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg