Όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό του κανονισμό, το Μεταφραστικό Κέντρο καλύπτει τις γλωσσικές ανάγκες των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει και μεταφράσεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ -τα οποία έχουν τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες- σε περίπτωση υπερβολικού φόρτου εργασίας. Το Μεταφραστικό Κέντρο έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με περισσότερους από 60 πελάτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται στον ακόλουθο διαδραστικό χάρτη.

Στόχος της πολιτικής του Μεταφραστικού Κέντρου είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών με την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με βάση τη στενή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Θεωρούμε τους πελάτες μας συνοδοιπόρους στην προσπάθειά μας να επικοινωνούμε με τους ευρωπαίους πολίτες στη γλώσσα τους και να τους παρέχουμε ακριβείς και απολύτως κατανοητές πληροφορίες. Κατά συνέπεια, ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να μας κοινοποιούν τις παρατηρήσεις τους για το έργο που έχουμε επιτελέσει, σύμφωνα με την περιγραφή στην ενότητα «Ανακαλύψτε τη ροή εργασιών μας».

Φίλτρο

Ευρώπη

Αποτελέσματα αναζήτησης: 65 πελάτες (Επαναφορά)
logo partner
Έδρα: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Έδρα: Brussels

Γραφείο Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων (EURSC)

logo partner
Έδρα: Alicante

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

logo partner
Έδρα: Riga

Γραφείο του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

logo partner
Έδρα: Luxembourg

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU)

logo partner
Έδρα: Madrid

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen)

logo partner
Έδρα: Brussels

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) [πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI)] (EASME)

logo partner
Έδρα: Luxembourg

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)

logo partner
Έδρα: Brussels

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA)

logo partner
Έδρα: Brussels

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)

logo partner
Έδρα: Brussels

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)

logo partner
Έδρα: Brussels

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας) (ERC)

logo partner
Έδρα: Brussels

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

logo partner
Έδρα: Brussels

Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CDR/CoR)

logo partner
Έδρα: Prague

Εποπτική αρχή του ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

logo partner
Έδρα: Frankfurt

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

logo partner
Έδρα: Parma

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

logo partner
Έδρα: Paris

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

logo partner
Έδρα: London

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA)

logo partner
Έδρα: Brussels, Luxembourg

Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (CCE-DG T)

logo partner
Έδρα: Brussels

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG EMPL – ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών (CCE-EMPLOI)

logo partner
Έδρα: Brussels

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (CCE-DG JUST)

logo partner
Έδρα: Frankfurt

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB)

logo partner
Έδρα: Brussels

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC)

logo partner
Έδρα: Luxembourg

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB)

logo partner
Έδρα: Vigo

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

logo partner
Έδρα: Valetta

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

logo partner
Έδρα: Luxembourg

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA)

logo partner
Έδρα: Dublin

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)

logo partner
Έδρα: Turin

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

logo partner
Έδρα: Vilnius

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

logo partner
Έδρα: Budapest

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

logo partner
Έδρα: Thessaloniki

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

logo partner
Έδρα: Lisbon

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)

logo partner
Έδρα: Stockholm

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

logo partner
Έδρα: Luxembourg

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EP DG Trad)

logo partner
Έδρα: Brussels

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA)

logo partner
Έδρα: Cologne

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

logo partner
Έδρα: Tallinn

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

logo partner
Έδρα: Heraklion

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

logo partner
Έδρα: Bilbao

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

logo partner
Έδρα: Lisbon

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

logo partner
Έδρα: Copenhaguen

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)

logo partner
Έδρα: Amsterdam

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

logo partner
Έδρα: Helsinki

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

logo partner
Έδρα: Strasbourg

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (OMBUDSMAN)

logo partner
Έδρα: Brussels

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS)

logo partner
Έδρα: Brussels

Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (Κοινή Επιχείρηση ECSEL) (ECSEL JU)

logo partner
Έδρα: Lisbon

Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά) (MAOC (N)))

logo partner
Έδρα: Brussels

Κοινή Επιχείρηση "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου" (FCH JU)

logo partner
Έδρα: Brussels

Κοινή Επιχείρηση Clean Sky (CSJU)

logo partner
Έδρα: Brussels

Κοινή επιχείρηση SESAR (SJU)

logo partner
Έδρα: Brussels

κοινή επιχείρηση Shift2Rail

logo partner
Έδρα: Brussels

Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI JU)

logo partner
Έδρα: Angers

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (CPVO)

logo partner
Έδρα: The Hague

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROJUST)

logo partner
Έδρα: Warsaw

Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)

logo partner
Έδρα: Vienna

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

logo partner
Έδρα: Valenciennes

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

logo partner
Έδρα: Ljubljana

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER)

logo partner
Έδρα: The Hague

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EUROPOL)

logo partner
Έδρα: Budapest

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Cepol)

logo partner
Έδρα: Brussels

ΠΚΦ, Κοινή Επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI JU)

logo partner
Έδρα: Brussels

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COUNCIL)

logo partner
Έδρα: Barcelona

Σύντηξη για ενέργεια (F4E)