Όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό του κανονισμό, το Μεταφραστικό Κέντρο καλύπτει τις γλωσσικές ανάγκες των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει και μεταφράσεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ -τα οποία έχουν τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες- σε περίπτωση υπερβολικού φόρτου εργασίας. Το Μεταφραστικό Κέντρο έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με περισσότερους από 60 πελάτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται στον ακόλουθο διαδραστικό χάρτη.

Στόχος της πολιτικής του Μεταφραστικού Κέντρου είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών με την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με βάση τη στενή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Θεωρούμε τους πελάτες μας συνοδοιπόρους στην προσπάθειά μας να επικοινωνούμε με τους ευρωπαίους πολίτες στη γλώσσα τους και να τους παρέχουμε ακριβείς και απολύτως κατανοητές πληροφορίες. Κατά συνέπεια, ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να μας κοινοποιούν τις παρατηρήσεις τους για το έργο που έχουμε επιτελέσει, σύμφωνα με την περιγραφή στην ενότητα «Ανακαλύψτε τη ροή εργασιών μας».

Φίλτρο

Ευρώπη

Αποτελέσματα αναζήτησης: 65 πελάτες (Επαναφορά)
logo partner
Έδρα: Λουξεμβούργο

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Γραφείο Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων (EURSC)

logo partner
Έδρα: Αλικάντε

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

logo partner
Έδρα: Riga

Γραφείο του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

logo partner
Έδρα: Λουξεμβούργο

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU)

logo partner
Έδρα: Madrid

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) [πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI)] (EASME)

logo partner
Έδρα: Λουξεμβούργο

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας) (ERC)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CDR/CoR)

logo partner
Έδρα: Prague

Εποπτική αρχή του ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

logo partner
Έδρα: Φρανκφούρτη

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

logo partner
Έδρα: Πάρμα

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

logo partner
Έδρα: Παρίσι

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

logo partner
Έδρα: Λονδίνο

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (CCE-DG T)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG EMPL – ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών (CCE-EMPLOI)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (CCE-DG JUST)

logo partner
Έδρα: Φρανκφούρτη

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC)

logo partner
Έδρα: Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB)

logo partner
Έδρα: Vigo

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

logo partner
Έδρα: Valetta

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

logo partner
Έδρα: Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA)

logo partner
Έδρα: Dublin

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)

logo partner
Έδρα: Τουρίνο

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

logo partner
Έδρα: Βίλνιους

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

logo partner
Έδρα: Βουδαπέστη

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

logo partner
Έδρα: Θεσσαλονίκη

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

logo partner
Έδρα: Λισαβόνα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)

logo partner
Έδρα: Stockholm

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

logo partner
Έδρα: Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EP DG Trad)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA)

logo partner
Έδρα: Κολωνία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

logo partner
Έδρα: Ταλίν

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

logo partner
Έδρα: Ηράκλειο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

logo partner
Έδρα: Bilbao

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

logo partner
Έδρα: Λισαβόνα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

logo partner
Έδρα: Κοπεγχάγη

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)

logo partner
Έδρα: Λονδίνο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

logo partner
Έδρα: Χέλσινκι

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

logo partner
Έδρα: Στρασβούργο

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (OMBUDSMAN)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (Κοινή Επιχείρηση ECSEL) (ECSEL JU)

logo partner
Έδρα: Λισαβόνα

Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά) (MAOC (N)))

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Κοινή Επιχείρηση "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου" (FCH JU)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Κοινή Επιχείρηση Clean Sky (CSJU)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Κοινή επιχείρηση SESAR (SJU)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

κοινή επιχείρηση Shift2Rail

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI JU)

logo partner
Έδρα: Ανζέρ

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (CPVO)

logo partner
Έδρα: Η Χάγη

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROJUST)

logo partner
Έδρα: Βαρσοβία

Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)

logo partner
Έδρα: Βιέννη

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

logo partner
Έδρα: Βαλενσιέν

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

logo partner
Έδρα: Ljubljana

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER)

logo partner
Έδρα: Η Χάγη

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EUROPOL)

logo partner
Έδρα: Βουδαπέστη

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Cepol)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

ΠΚΦ, Κοινή Επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI JU)

logo partner
Έδρα: Βρυξέλλες

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COUNCIL)

logo partner
Έδρα: Βαρκελώνη

Σύντηξη για ενέργεια (F4E)