Προσωπικά δεδομένα
Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να διορθωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν θέλετε να γίνουν διορθώσεις, απευθυνθείτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση cdt@cdt.europa.eu
Έγγραφο(α)
Δώστε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το έγγραφο ή τα έγγραφα που ζητάτε. Αν η αίτησή σας δεν είναι επαρκώς σαφής, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα συγκεκριμένα έγγραφα που χρειάζεστε και συνεπώς να μην ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Σας επισημαίνουμε ότι εάν θέλετε μπορείτε να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους υποβάλλετε αίτηση, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.
Προτιμώμενη γλώσσα του ή των εγγράφων
(εάν υπάρχει το έγγραφο στη ζητούμενη γλώσσα)

Το Μεταφραστικό Κέντρο θα εξετάσει την αίτησή σας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43) και τις ειδικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συμβουλίου, όπως παρατίθενται στα παράρτημα ΙΙ του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου - Απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 2004/338/EΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 106, 15.04.2004, σ. 22). 

Προστασία δεδομένων: η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συμπληρώσατε στο έντυπο της αίτησης (όνομα και διεύθυνση) διέπεται από τους κανόνες προστασίας δεδομένων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 008 της 12/01/2001 σ. 1).

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.