Προγραμματισμός και υποβολή εκθέσεων

Σύμφωνα με τη στρατηγική του Κέντρου που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Κέντρο επικαιροποιεί όλα τα επιχειρησιακά έγγραφα πολυετούς σχεδιασμού και προγραμματισμού για τη βέλτιστη ευθυγράμμιση της στρατηγικής ΤΠ, της διαχείρισης της ποιότητας, της πολιτικής προσωπικού, της διαχείρισης ικανοτήτων και δεξιοτήτων με τους επιχειρησιακούς του στόχους.

Πολυετής στρατηγική

Η πολυετής στρατηγική αντανακλά την προοπτική για τα επόμενα έτη και συνίσταται σε στρατηγικούς γενικούς στόχους οι οποίοι αναλύονται διεξοδικότερα σε επιμέρους στρατηγικούς στόχους και στρατηγικές πρωτοβουλίες που πρέπει να επιτευχθούν στο σύνολό τους κατά την περίοδο αναφοράς. Κατά την περίοδο αυτή, ο βαθμός υλοποίησης της στρατηγικής υπολογίζεται με στρατηγικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων.

Πολυετές πρόγραμμα εργασίας

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι δράσεις υλοποιούνται μέσω ενός συνόλου στρατηγικών πρωτοβουλιών και συνίστανται σε συγκεκριμένα έργα και προγράμματα ορισμένης διάρκειας τα οποία εκτελούνται παράλληλα με τις καθημερινές επιχειρησιακές δραστηριότητες του Κέντρου στο πλαίσιο των πολυετών προγραμμάτων εργασίας του.

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Τα πολυετή προγράμματα εργασιών του Κέντρου κατανέμονται σε ετήσια προγράμματα εργασίας στο πλαίσιο των οποίων οι πρακτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι δράσεις και τα έργα -όπως αυτά αναλύονται διεξοδικότερα στα προγράμματα εργασίας των διαφόρων υπηρεσιών του Κέντρου- ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς του στόχους.

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Κέντρου παρέχει ανασκόπηση των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων του για δεδομένο έτος βάσει των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.