Ως επιμέλεια ορίζεται ο γλωσσικός έλεγχος ενός κειμένου με σκοπό να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται προς τους κανόνες γραμματικής, στίξης και ορθογραφίας της γλώσσας-πηγής. Τα λάθη στη γραμματική, τη στίξη και την ορθογραφία διορθώνονται από τον επιμελητή. Ο επιμελητής εργάζεται με λειτουργία παρακολούθησης αλλαγών για να επισημαίνει τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο κείμενο. Εφόσον ο επιμελητής κρίνει ότι η ποιότητα της γλώσσας του κειμένου χρήζει βελτίωσης σε επίπεδο σαφήνειας και κατανόησης, προσθέτει σχόλιο στο συγκεκριμένο κείμενο με το οποίο συνιστά τη βελτίωσή του. Ο επιμελητής δεν είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό ή τη διόρθωση τυχόν λαθών ή προβλημάτων που αφορούν το περιεχόμενο του κειμένου. Σε περίπτωση που ο επιμελητής εντοπίσει πιθανά προβλήματα που αφορούν το περιεχόμενο, τα επισημαίνει εντός του κειμένου. Η αξιολόγηση των σχολίων και η απόφαση για περαιτέρω ενέργειες εναπόκεινται στον πελάτη. Ο επιμελητής δεν διορθώνει προβλήματα που αφορούν τη μορφοποίηση ή τη δομή του εγγράφου.