Η αποστολή του Μεταφραστικού Κέντρου διευρύνθηκε επίσημα το 1995 με την τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του Κέντρου με σκοπό την ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα της μετάφρασης:

  • Καταρχάς, επιτράπηκε στο Κέντρο να επεκτείνει τις μεταφραστικές και λοιπές του δραστηριότητες και στα θεσμικά όργανα και σε άλλα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ που διαθέτουν δική τους μεταφραστική υπηρεσία. Αυτή η μορφή συνεργασίας είναι αμιγώς εθελοντική, αλλά επιτρέπει στο Κέντρο να απορροφήσει τον τυχόν επιπλέον φόρτο εργασίας των εν λόγω οργάνων.
  • Δεύτερον, το Κέντρο επρόκειτο να έχει ρόλο στη διοργανική συνεργασία ενόψει του εξορθολογισμού των μεθόδων εργασίας και της επίτευξης συνολικών οικονομιών κλίμακας.

Το Κέντρο είναι, συνεπώς, πλήρες μέλος της διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας (ICTI), η οποία είναι το φόρουμ για τη συνεργασία μεταξύ των γλωσσικών υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Οι εκπρόσωποι του Κέντρου συσκέπτονται τακτικά με συναδέλφους από τις μεταφραστικές υπηρεσίες των άλλων οργάνων και εξετάζουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος (προσλήψεις, ανταλλαγές προσωπικού, κατάρτιση, γλωσσική τεχνολογία κπλ.) και λαμβάνουν αποφάσεις για κοινά έργα (που περιλαμβάνουν διοργανικά εργαλεία, όπως η βάση δεδομένων ορολογίας IATE, το σύστημα μηχανικής μετάφρασης eTranslation και η μεταφραστική μνήμη Euramis).