Καθοριστικής σημασίας για την καθημερινή εργασία του Κέντρου είναι ο σύγχρονος εξοπλισμός και οι εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας. Η υπηρεσία πληροφορικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία τμήματα: Υποστήριξη χρηστών, υποδομές ΤΠ και ανάπτυξη, καθώς.

Τμήμα Ανάπτυξης

Το Τμήμα Ανάπτυξης σχεδιάζει, δημιουργεί και συντηρεί τις εφαρμογές ΤΠ και τις βάσεις δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία του Κέντρου.

Διαχειρίζεται επίσης τις μη εσωτερικές λύσεις ΤΠ και τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από εξωτερικούς παρόχους, όπως αυτές που παρέχουν άλλα όργανα ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμβάλλει δε στην αναζήτηση, ενσωμάτωση και εφαρμογή τους στο περιβάλλον ΤΠ του Κέντρου.

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών

Το Τμήμα Υποστήριξης χρηστών είναι το ενιαίο σημείο επαφής τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς χρήστες όσον αφορά τον χειρισμό όλων των ζητημάτων και των αιτημάτων παροχής πληροφοριών που αφορούν τους διάφορους τομείς της πληροφορικής: υλισμικό, λογισμικό, τηλεπικοινωνίες και υποδομή. Χειρίζεται όλο το υλισμικό, το λογισμικό και τις επιχειρησιακές λύσεις για την παροχή συνεκτικής και ισχυρής αρχιτεκτονικής ΤΠ σε κάθε σταθμό εργασίας.

Τμήμα Υποδομών ΤΠ

Το Τμήμα Υποδομών ΤΠ παρέχει και συντηρεί τις κεντρικές υποδομές ΤΠ που επιτρέπουν στο Κέντρο να εκπληρώνει τους στόχους του. Επίσης, διασφαλίζει την ανθεκτικότητα των εν λόγω υποδομών με τη βοήθεια σχεδίου συνέχειας και ανάκτησης. Μεριμνά για τη διαθεσιμότητα και ασφάλεια των δεδομένων που αφορούν το Κέντρο και των δεδομένων που παρέχουν οι πελάτες και εταίροι και διαχειρίζεται τα κέντρα δεδομένων και τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που εξασφαλίζουν την αναγκαία για τις δραστηριότητες του Κέντρου ικανότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας. Το τμήμα αυτό εκτελεί όλες τις δραστηριότητές του σε στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, τον υπεύθυνο ασφαλείας και τον υπεύθυνο ασφαλείας τοπικών συστημάτων πληροφορικής.