Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο υπόκεινται σε παραίτηση από ευθύνη, στην ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και στους κανόνες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παραίτηση από ευθύνη

Ο παρών δικτυακός τόπος του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στόχο να ενθαρρύνει τη δωρεάν πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με το Κέντρο και τις δραστηριότητές του γενικότερα.  Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

Ωστόσο, το Μεταφραστικό Κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχει ο παρών δικτυακός τόπος.

Οι πληροφορίες αυτές:

  • είναι αποκλειστικά γενικού χαρακτήρα και  δεν αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών οποιουδήποτε συγκεκριμένου προσώπου ή φορέα,
  • δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες,
  • παραπέμπουν, ορισμένες φορές, σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από τις υπηρεσίες του Μεταφραστικού Κέντρου και για τους οποίους το Μεταφραστικό Κέντρο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη,
  • δεν συνιστούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Σημειωτέον ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα έγγραφα που διατίθενται επιγραμμικά αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επισήμως εκδοθέντων κειμένων. Αυθεντικό λογίζεται μόνο το κείμενο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του Μεταφραστικού Κέντρου είναι να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον δικτυακό τόπο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που μπορεί να περιέχουν σφάλματα και, συνεπώς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να σημειωθεί διακοπή της υπηρεσίας μας ή άλλου είδους δυσλειτουργία εξαιτίας αυτών των προβλημάτων. Το Μεταφραστικό Κέντρο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης του παρόντος δικτυακού τόπου ή εξωτερικού δικτυακού τόπου στον οποίο παραπέμπει ο παρών.

Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του Μεταφραστικού Κέντρου κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη του για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Δήλωση για την προστασία δεδομένων

Το Μεταφραστικό Κέντρο αναλαμβάνει να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Μεταφραστικό Κέντρο βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Όσον αφορά την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Κέντρου, κατά τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται επεξηγηματικό έγγραφο ως αναπόσπαστο μέρος κάθε διαδικασίας συλλογής δεδομένων.

Αυτή η γενική πολιτική που ήδη διέπει τους δικτυακούς τόπους των θεσμικών και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι βρίσκονται στον τομέα europa.eu, ισχύει και για το Μεταφραστικό Κέντρο.

Παρόλο που μπορεί κανείς να πλοηγείται στους περισσότερους από τους δικτυακούς τόπους του Μεταφραστικού Κέντρου χωρίς να δηλώσει καμία πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάζονται τέτοιες πληροφορίες για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούνται.

Οι δικτυακοί τόποι που απαιτούν αυτές τις πληροφορίες τις επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερόμενο κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Προς αυτόν τον σκοπό,

για κάθε συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας καθορίζει τους στόχους και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής,

σε κάθε θεσμικό όργανο, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους της επεξεργασίας σχετικά με την πλήρωση των υποχρεώσεων τους (βλέπε άρθρο 24 του κανονισμού),

για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή (βλέπε άρθρα 41 έως 45 του κανονισμού).

Οι δικτυακοί τόποι των θεσμικών και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο Διαδίκτυο όσο και στο Ενδοδίκτυο, παρέχουν συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, σας παροτρύνουμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Τι είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία;

Η ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από τον δικτυακό τόπο του Μεταφραστικού Κέντρου είναι μια υπηρεσία ή ένας πόρος που διατίθεται στο Διαδίκτυο αποσκοπώντας στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφενός και, αφετέρου, του Μεταφραστικού Κέντρου.

Ο δικτυακός τόπος του Μεταφραστικού Κέντρου προσφέρει ή πρόκειται να προσφέρει τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

  • υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την κατανόηση των δραστηριοτήτων του Μεταφραστικού Κέντρου.
  • Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας, χάρη στις οποίες βελτιώνονται οι επαφές με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας οι οποίες διευκολύνουν τις διαβουλεύσεις για την εσωτερική πολιτική, καθώς και τους μηχανισμούς ανάδρασης, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του Μεταφραστικού Κέντρου.
  • Υπηρεσίες συναλλαγών, χάρη στις οποίες παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις βασικές μορφές εσωτερικών συναλλαγών και συναλλαγών με το Μεταφραστικό Κέντρο, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, προσλήψεις, κ.λπ.

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Το πλήκτρο οθόνης «Επικοινωνία» θέτει σε λειτουργία το λογισμικό για τα ηλεκτρονικά μηνύματα και καλείστε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα συλλέγονται μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται προς απλοποίηση της διαδικασίας παροχής απαντήσεων.  Αν ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής θυρίδας του αποδέκτη δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία και εσείς ενημερώνεστε σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις ενδέχεται να  αρχειοθετούνται για την παρακολούθηση της διαδικασίας και την ευκολότερη παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα που εμφανίζονται συχνά.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των ηλεκτρονικών σας μηνυμάτων ή των προσωπικών σας στοιχείων, σας παρακαλούμε να τις διατυπώσετε στο μήνυμά σας. ​