Όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό του κανονισμό, το Μεταφραστικό Κέντρο καλύπτει τις γλωσσικές ανάγκες των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει και μεταφράσεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία διαθέτουν τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες, προκειμένου να απορροφηθεί ο υπερβολικός φόρτος εργασίας. Έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με 70 πελάτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται στον διαδραστικό χάρτη παρακάτω.

Στόχος της πολιτικής του Μεταφραστικού Κέντρου είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών παρέχοντας γλωσσικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με βάση τη στενή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Θεωρούμε τους πελάτες μας συνοδοιπόρους στην προσπάθειά μας να επικοινωνούμε με τους ευρωπαίους πολίτες στη γλώσσα τους και να τους παρέχουμε ακριβείς και εύχρηστες πληροφορίες. Κατά συνέπεια, ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να μας διαβιβάζουν τις παρατηρήσεις τους για το έργο που έχουμε επιτελέσει, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Ανακαλύψτε τη ροή εργασιών μας».

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός για την Υποστήριξη του BEREC

Οργανισμοί της ΕΕ

Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά)

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Οργανισμοί της ΕΕ

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Οργανισμοί της ΕΕ

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Οργανισμοί της ΕΕ

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμοί της ΕΕ

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οργανισμοί της ΕΕ

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμοί της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό Τομέα

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία»

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή Επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι»

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο»

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια»

Κοινές επιχειρήσεις

Kοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές»

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή Επιχείρηση «Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3»·

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή Επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες»·

Κοινές επιχειρήσεις

Κοινή Επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία»·

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Άλλοι φορείς

Άλλοι φορείς

Ενιαίο Δικαστήριο για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Άλλοι φορείς

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Άλλοι φορείς

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Άλλοι φορείς

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Άλλοι φορείς

Γραφείο του γενικού γραμματέα των ευρωπαϊκών σχολείων

Άλλοι φορείς

Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο II

Consultative bodies

Consultative bodies

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Consultative bodies

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών