Ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μεταφραστικό Κέντρο μπορεί να δημοσιεύει διαγωνισμούς και διαδικασίες με διαπραγμάτευση για την αγορά υπηρεσιών και προμηθειών από εξωτερικούς παρόχους. Η λειτουργία αυτή υπόκειται στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συναφείς οδηγίες περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι εξωτερικοί πάροχοι καλούνται να επισκέπτονται τακτικά τον δικτυακό τόπο του Κέντρου και τη διοργανική βάση TED (Tenders Electronic Daily - Καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών) προκειμένου να ενημερώνονται για τη δημοσίευση διαγωνισμών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN