Δημοσιονομικά έγγραφα

Το Κέντρο δημοσιεύει στον δικτυακό του τόπο τους ετήσιους λογαριασμούς και όλους τους προϋπολογισμούς του, συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου. Ο προϋπολογισμός του Κέντρου περιέχει στοιχεία για τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών για κάθε έτος, καθώς και συγκρίσεις με τα προηγούμενα έτη. Οι ετήσιοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν τις δημοσιονομικές καταστάσεις του Κέντρου και τις εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου.

Final accounts 2023

Προσχεδιο του προϋπολογισμου για το 2025

Προϋπολογισμός για το 2024

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2023

Final accounts 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2023

Προσχεδιο του προϋπολογισμου για το 2024

Προϋπολογισμός για το 2023

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2022

Final accounts 2021

Προσχεδιο του προϋπολογισμου για το 2023

Προϋπολογισμός για το 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2021

Final accounts 2020

Προϋπολογισμός για το 2021

Προϋπολογισμός για το 2017

Προσχεδιο του προϋπολογισμου για το 2022

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2017

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2016

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2015

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2013

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Προϋπολογισμός για το 2020

Budget 2015

Προϋπολογισμός για το 2014

Προϋπολογισμός για το 2013

Προϋπολογισμός για το 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2019

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2014

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2013

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2019

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2014

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2021

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

προυπολογισμοσ για το 2019

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2018

Final accounts 2017

ΠΡΟΚΑTΑΡΚTΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

Προϋπολογισμός 2018

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2017

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012

Final accounts 2016

ΠΡΟΚΑTΑΡΚTΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015

Final accounts 2013

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2011

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2010