Η Υπηρεσία Διοίκησης παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού (ΑΔ), του δημοσιονομικού και στρατηγικού σχεδιασμού, των νομικών υποθέσεων, των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, της λογιστικής, των εγκαταστάσεων και της ασφάλειας.

Υπόλογος

Ο υπόλογος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεί τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία. Ο υπόλογος και η ομάδα του είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των εσόδων, των δαπανών και των λογαριασμών του Κέντρου σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς. Ο υπόλογος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και την τιμολόγηση των σχετικών υπηρεσιών του Κέντρου. Για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων, ο υπόλογος συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους εξωτερικούς ελεγκτές.

Τμήμα Δημοσιονομικού και Στρατηγικού Σχεδιασμού

Το Τμήμα Δημοσιονομικού και Στρατηγικού Σχεδιασμού διασφαλίζει την ορθή δημοσιονομική λειτουργία του Κέντρου και τη συμμόρφωσή του προς τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς. Συντονίζει την κατάρτιση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Κέντρου και είναι σε στενή επικοινωνία με τους πελάτες του Κέντρου για να ενσωματώνει τις δημοσιονομικές προβλέψεις τους στον προϋπολογισμό εσόδων του Κέντρου.

Ένα άλλο σημαντικό καθήκον είναι η εκ των προτέρων και εκ των υστέρων επαλήθευση των οικονομικών συναλλαγών.

Το Τμήμα συντονίζει τη χάραξη και την εφαρμογή της πολυετούς στρατηγικής του Κέντρου και των πολυετών προγραμμάτων εργασίας.  Συμβάλλει επίσης στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων. Επιπλέον, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου.

Τμήμα Νομικών Υποθέσεων

Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων χειρίζεται όλα τα νομικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το Κέντρο κατά τη λειτουργία του. Εκπροσωπεί το Κέντρο σε οποιαδήποτε υπόθεση διαφοράς.

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη και διαχείριση των συμφωνιών μεταξύ του Κέντρου και των πελατών του. Χειρίζεται επίσης όλα τα συμβατικά θέματα με τους προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών του Κέντρου και ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της διοίκησης του Κέντρου.

Για τη διεκπεραίωση των μεταφράσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, το Κέντρο καταρτίζει και επικαιροποιεί συνεχώς τους καταλόγους με τους εξωτερικούς παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών που ειδικεύονται στους τομείς δραστηριότητας των πελατών του Κέντρου. Ο εν λόγω κατάλογοι καταρτίζονται κατόπιν δημόσιων διαδικασιών υποβολής προσφορών που διοργανώνονται από το συγκεκριμένο τμήμα.

Ομάδα Εγκαταστάσεων και Ασφάλειας

Η ομάδα εγκαταστάσεων και ασφάλειας διασφαλίζει την επαρκή προστασία του προσωπικού, των δεδομένων, των κτιρίων και του εξοπλισμού του Κέντρου έναντι κάθε απειλής κατά της ασφάλειας, καθώς και την εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας. Η ομάδα αυτή διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της συνέχισης των δραστηριοτήτων σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής των λειτουργιών του Κέντρου. Επιπλέον, η ομάδα προάγει στο Κέντρο φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και ευαισθητοποιεί σχετικά το προσωπικό.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού εκπονεί, συντονίζει και εφαρμόζει πολιτικές για το ΑΔ και παρέχει συμβουλές και οδηγίες στη διοίκηση και το προσωπικό του Κέντρου για συναφή θέματα. Ειδικότερα, τα καθήκοντά του συνδέονται με την επιλογή, την πρόσληψη και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του προσωπικού και των ασκούμενων (κατάρτιση, διαχείριση δεξιοτήτων, αξιολόγηση και προαγωγές). Το τμήμα αυτό είναι επίσης υπεύθυνο για τα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα που αφορούν τις δαπάνες προσωπικού.