Η υπηρεσία μεταφραστικής υποστήριξης βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Κέντρου και λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη διασφαλίζοντας οτι οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται με ομαλό και απρόσκοπτο τρόπο.

Η υπηρεσία αποτελείται απο το τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης και το τμήμα επιχειρησιακής ανάπτυξης και υποστήριξης της ροής εργασιών.

Τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης

Το Τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών  μετάφρασης είναι αρμόδιο για την επεξεργασία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους πελάτες του Κέντρου, δηλαδή για την παραλαβή των εισερχόμενων αιτημάτων μέχρι την παράδοση των τελικών εγγράφων. Το Κέντρο εργάζεται ως επί το πλείστον βάσει συμβάσεων-πλαισίου.

Τα μέλη του Τμήματος διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης είναι αρμόδια:

  • για την παραλαβή, ανάλυση και επιβεβαίωση των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους πελάτες, ενίοτε κατόπιν διαπραγμάτευσης·
  • για την ανάθεση των εργασιών μετάφρασης, αναθεώρησης, επιμέλειας και ορολογίας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μεταφραστές·
  • για τη διασφάλιση της επεξεργασιμότητας των αρχείων στα οποία θα εργαστούν οι μεταφραστές και της καταλληλότητας του μορφοτύπου των εγγράφων πριν παραδοθούν στον πελάτη·
  • για την επεξεργασία των εισερχόμενων αρχείων με τη χρήση εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας·
  • για τη διασφάλιση της παράδοσης όλων των έργων στους αιτούντες εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας και στον ζητούμενο μορφότυπο·
  • για τη συγκέντρωση πληροφοριών τιμολόγησης.

Το Τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης παρέχει γλωσσική και τεχνική υποστήριξη στους μεταφραστές καθόλη τη διάρκεια της ροής των μεταφραστικών εργασιών. Επιπλέον, παρέχει μαθήματα κατάρτισης στους διάφορους τομείς ειδίκευσης που καλύπτει (π.χ. χρήση τεχνολογίας).

Τμήμα επιχειρησιακής ανάπτυξης και υποστήριξης της ροής εργασιών

Το Τμήμα επιχειρησιακής ανάπτυξης και υποστήριξης της ροής εργασιών αποτελείται από διάφορες ομάδες:

  • την Ομάδα επιχειρησιακής ανάπτυξης, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των τάσεων και των καινοτομιών στον τομέα των γλωσσικών υπηρεσιών (εργαλεία, μέθοδοι εργασίας και νέες υπηρεσίες) καθώς και με την ανάλυση τρόπων με τους οποίους το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες του να ικανοποιήσουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·
  • την Ομάδα διαχείρισης κειμένων και ορολογίας, η οποία παρέχει εξειδικευμένους γλωσσικούς πόρους και εργαλεία στον τομέα της ορολογίας, των εγγράφων αναφοράς, των μεταφραστικών μνημών και της μηχανικής μετάφρασης·
  • την Ομάδα εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων της ΕΕ, η οποία  διαχειρίζεται τη συνολική ροή εργασιών για τη μετάφραση των εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων της ΕΕ, και
  • τέλος, την Ομάδα υποστήριξης και ανάπτυξης IATE και τον συντονιστή  EurTerm (διοργανική συνεργατική πλατφόρμα για τους υπεύθυνους ορολογίας) που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του  Κέντρου.