Nagu on sätestatud Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse asutamismääruses, täidab tõlkekeskus ELi asutuste ja teiste organite tõlkevajadusi. Ühtlasi võib tõlkekeskus abistada teiste ELi institutsioonide tõlketeenistusi suure töökoormuse korral. Keskusel on koostöölepingud enam kui 60 kliendiga üle Euroopa Liidu, nagu on näidatud alljärgneval kaardil.

Oma kliendipoliitikas lähtub tõlkekeskus eesmärgist saavutada kliendirahulolu, pakkudes klientidele hea kvaliteediga keeleteenuseid tihedas vastastikuses koostöös ja teabevahetuses.

Kliendid on meie partnerid püüdluses anda ELi kodanikele korrektset ja hõlpsasti loetavat teavet nende emakeeles. Seetõttu julgustame kliente andma meie töö kohta tagasisidet, nagu on ette nähtud tõlkekeskuse tööprotsessi kirjelduses.

Filter

Euroopa

Otsingu tulemused: 65 klient(i) (lähtesta)
logo partner
Asukoht: Brussels

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BBI JU)

logo partner
Asukoht: Riga

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BEREC)

logo partner
Asukoht: Ljubljana

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

logo partner
Asukoht: Brussels

Euroopa andmekaitseinspektor (EDPS)

logo partner
Asukoht: Dublin

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (EUROFOUND)

logo partner
Asukoht: Prague

Euroopa GNSSi Järelevalveamet (GSA)

logo partner
Asukoht: Budapest

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

logo partner
Asukoht: Luxembourg

Euroopa Investeerimispank (EIB)

logo partner
Asukoht: Brussels

Euroopa Kaitseagentuur (EDA)

logo partner
Asukoht: Vigo

Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

logo partner
Asukoht: Helsinki

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

logo partner
Asukoht: Copenhaguen

Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

logo partner
Asukoht: Frankfurt

Euroopa Keskpank (ECB)

logo partner
Asukoht: Frankfurt

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

logo partner
Asukoht: Brussels

Euroopa Komisjon – DG EMPL – tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat (CCE-EMPLOI)

logo partner
Asukoht: Brussels, Luxembourg

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat (CCE-DG T)

logo partner
Asukoht: Brussels

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat (CCE-DG JUST)

logo partner
Asukoht: Luxembourg

Euroopa Kontrollikoda (ECA)

logo partner
Asukoht: Brussels

Euroopa Koolide peasekretäri kantselei (EURSC)

logo partner
Asukoht: Turin

Euroopa Koolitusfond (ETF)

logo partner
Asukoht: Thessaloniki

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

logo partner
Asukoht: Cologne

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

logo partner
Asukoht: Alicante

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

logo partner
Asukoht: Luxembourg

Euroopa Liidu Kohus (CJEU)

logo partner
Asukoht: Brussels

Euroopa Liidu Nõukogu (COUNCIL)

logo partner
Asukoht: Budapest

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (Cepol)

logo partner
Asukoht: The Hague

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (EUROPOL)

logo partner
Asukoht: Vienna

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

logo partner
Asukoht: Valenciennes

Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

logo partner
Asukoht: Brussels

Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CDR/CoR)

logo partner
Asukoht: Madrid

Euroopa Liidu Satelliidikeskus (SatCen)

logo partner
Asukoht: Brussels

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EESC)

logo partner
Asukoht: Lisbon

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

logo partner
Asukoht: Lisbon

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

logo partner
Asukoht: The Hague

Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (EUROJUST)

logo partner
Asukoht: Strasbourg

Euroopa Ombudsman (OMBUDSMAN)

logo partner
Asukoht: London

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

logo partner
Asukoht: Luxembourg

Euroopa Parlament (EP DG Trad)

logo partner
Asukoht: Warsaw

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

logo partner
Asukoht: Amsterdam

Euroopa Ravimiamet (EMA)

logo partner
Asukoht: Vilnius

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

logo partner
Asukoht: Brussels

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERC)

logo partner
Asukoht: Parma

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

logo partner
Asukoht: Bilbao

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

logo partner
Asukoht: Paris

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

logo partner
Asukoht: Valetta

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

logo partner
Asukoht: Heraklion

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

logo partner
Asukoht: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Asukoht: Stockholm

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

logo partner
Asukoht: Brussels

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA)

logo partner
Asukoht: Brussels

Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõte (IMI JU)

logo partner
Asukoht: Brussels

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)

logo partner
Asukoht: Brussels

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH JU)

logo partner
Asukoht: Lisbon

Merenduse Valdkonna Analüüside ja Operatsioonide Keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühm (MAOC (N)))

logo partner
Asukoht: Luxembourg

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)

logo partner
Asukoht: Brussels

Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

logo partner
Asukoht: Angers

Ühenduse Sordiamet (CPVO)

logo partner
Asukoht: Brussels

Ühine tehnoloogiaalgatus „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel” (ühisettevõte ECSEL) (ECSEL JU)

logo partner
Asukoht: Brussels

Ühisettevõte Clean Sky (CSJU)

logo partner
Asukoht: Barcelona

Ühisettevõte Fusion for Energy (F4E)

logo partner
Asukoht: Brussels

Ühisettevõte SESAR (SJU)

logo partner
Asukoht: Brussels

Ühisettevõte Shift2Rail

logo partner
Asukoht: Brussels

Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)

logo partner
Asukoht: Tallinn

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA)

logo partner
Asukoht: Brussels

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME; varem: Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI)) (EASME)