Haldusosakond pakub haldus- ja tehnilist tuge personalijuhtimise, eelarve ja strateegia planeerimise, õigusküsimuste, hangete, raamatupidamise, taristu- ja turvateenuste valdkonnas.

Peaarvepidaja

Peaarvepidaja määrab ametisse haldusnõukogu ning ta on oma kohustuste täitmisel sõltumatu. Peaarvepidaja ja tema meeskond vastutavad tulude, kulude ja raamatupidamisarvestuse haldamise eest vastavalt raamatupidamiseeskirjadele. Peaarvepidaja vastutab varahalduse ning tõlkekeskuse tegevusega seotud arveldamise eest. Peaarvepidaja teeb nende ülesannete täitmiseks tihedat koostööd Euroopa Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja välisaudiitoritega.

Eelarve ja strateegilise planeerimise talitus

Eelarve ja strateegilise planeerimise talitus tagab tõlkekeskuse finantsjuhtimise laitmatu toimimise ning vastavuse kehtivatele õigus- ja haldusnormidele. Talitus koordineerib tõlkekeskuse eelarve koostamist ja jälgib selle täitmist ning peab tihedat sidet tõlkekeskuse klientidega, et kaasata nende eelarveprognoosid tõlkekeskuse eeldatavate tulude kalkulatsiooni.

Oluline ülesanne on ka finantstehingute eel- ja järelkontroll.

Talitus koordineerib tõlkekeskuse mitme aasta strateegia ja tööprogrammide koostamist ja rakendamist. Talitus aitab koostada ka tegevuse aastaaruandeid. Peale selle koordineerib ja jälgib talitus riskijuhtimise ja sisekontrolli rakendamist.

Õigustalitus

Õigustalitus tegeleb kõikide õigusküsimustega, millega tõlkekeskus oma tegevuses kokku puutub. Ta esindab tõlkekeskust kohtuvaidlustes.

Talitus vastutab tõlkekeskuse ja klientide vahel sõlmitavate lepingute ettevalmistamise ja haldamise eest. Õigustalitus tegeleb tõlkekeskuse tarnijate ja teenuseosutajate lepinguliste küsimustega ning nõustab tõlkekeskuse juhtkonda õigusküsimustes.

Et pakkuda tõlkeid eri valdkondades, koostab ja ajakohastab tõlkekeskus väliste teenuseosutajate nimekirju, kes on spetsialiseerunud tõlkekeskuse klientide tegevusvaldkondadele. Seda tehakse avalike hankemenetluste teel, mida korraldab õigustalitus.

Rajatise- ja turvatalitus

Rajatise- ja turvatalitus tagab tõlkekeskuse töötajate, andmete, hoonete ja seadmete hea kaitse julgeolekuohtude eest ning tervise- ja ohutuseeskirjade järgimise. Talitus haldab vallas- ja kinnisvara ning vastutab tegevuse järjepidevuse koordineerimise eest juhtudel, kus tõlkekeskuse töö on tugevalt häiritud. Peale selle edendab talitus tõlkekeskuses keskkonnasäästlikke meetmeid ning teadvustab töötajatele jäätmekäitlust.

Personalitalitus

Personalitalitus töötab välja, koordineerib ja rakendab personalipoliitikat ning nõustab ja suunab tõlkekeskuse juhtkonda personalihalduse küsimustes. Personalitalituse ülesanneteks on eelkõige töötajate ja praktikantide valimine, töölevõtmine ja karjääri kujundamine (koolitus, oskuste juhtimine, arenguvestlused ja edutamine). Talitus vastutab ka personalikulude eelarve- ja finantsaspektide eest.