Euroopa Prokuratuur

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Euroopa Tööjõuamet

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Euroopa Koolitusfond

Euroopa Pangandusjärelevalve

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

Euroopa Liidu Varjupaigaamet

Euroopa Liidu Raudteeamet

Euroopa Liidu Lennundusohutusamet

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet

Ühenduse Sordiamet

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet

Euroopa Liidu Satelliidikeskus

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Merenduse Valdkonna Analüüside ja Operatsioonide Keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühm

Euroopa Ravimiamet

BERECi Tugiamet

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet

Euroopa Toiduohutusamet

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus

Euroopa Keskkonnaamet

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet

Euroopa Kaitseagentuur

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet

Euroopa Kemikaaliamet

European Cybersecurity Competence Centre and Network